Co to jest numer REGON i jakie ma zastosowanie?

Co to jest numer REGON i jakie ma zastosowanie?

Firmy muszą posiadać różne rodzaje numerów, którymi posługują się na rynku. Jednym z numerów, z których korzystają firmy jest REGON. REGON jest numerem uzyskiwanym w ramach Krajowego Rejestru urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Rejestr Gospodarki Narodowej to miejsce, które zbiera informacje dotyczące podmiotów gospodarczych, które działają na terenie kraju. Za prowadzenie tego rejestru odpowiedzialny jest GUS. Prowadzenie rejestru ma na celu przede wszystkim korzystanie ze zbieranych w nim danych do badań statystycznych.

Wpis do rejestru

Wpisowi do rejestru REGON podlegają między innymi osoby prawne. Dodatkowo podlegają takiemu wpisowi również jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Gdy zakłada się jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę cywilną korzysta się przy ich zakładaniu z druków CEIDG. Jednocześnie zakładanie tak działalności pozwala na automatyczne uzyskanie wpisu do rejestru REGON. Natomiast przy innych formach prawnych, czyli różnego rodzaju spółkach gdzie niezbędne jest uzyskanie wpisu do KRS trzeba dodatkowo składać osobne wnioski pozwalające na uzyskanie wpisu do REGON. Uzyskanie numeru REGON nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

O czym informuje REGON?

Numer REGON składa się obecnie z dziewięciu cyfr. Poszczególne cyfry w numerze REGON przedstawiają inne informacje. Dwie pierwsze cyfry wskazują na wyróżnienie terytorialne danego podmiotu. Kolejnych sześć cyfr jest charakterystycznym numerem seryjnym. Ostatnia cyfra w REGON jest cyfrą kontrolną.

Jakie jest znaczenie numeru REGON?

Numer REGON nie jest obecnie wymagany na pieczątkach firmowych. Zatem nie jest koniecznie przedstawiania tego numeru na dokumentach kierowanych choćby do urzędów skarbowych czy ZUS. Nie ma również wymagań dotyczących przedstawiania numeru REGON na fakturach VAT. Jednak numer REGON nadal jest wymagany w pewnych sytuacjach. Na przykład uzyskanie rejestracji znaków towarowych wymaga przedstawiania numeru REGON podmiotu gospodarczego.

Przydatność REGON

Numer REGON bywa bardzo przydatny w przypadku szukania informacji o danym podmiocie gospodarczym. Jednym z powodów takiej sytuacji jest bardzo regularna aktualizacja bazy danych o numerach REGON. Przy korzystaniu z numeru REGON w celu uzyskania informacji o firmach można ustalić takie informacje jak między innymi nazwa firmy, a także imię oraz nasuwko właściciela wraz z numerem jego PESEL. Uzyskać można informacje również o rodzaju prowadzonej przez firmę działalności, o adresach siedzib firmy, formy prawnej przedsiębiorstwa, szacunkowej liczbie zatrudnionych czy rodzaju działalności prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo. Za pośrednictwem informacji zawartej w bazie REGON można również dowiedzieć się o dacie powstania przedsiębiorstwa, ewentualnym zawieszeniu czy zakończeniu działalności przed dany podmiot gospodarczy. Informacje tego typu mają charakter informacyjny, ale bywają przydatne. Właśnie w celach statystycznych i informacyjnych baza REGON nadal jest prowadzona.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.