Spółka komandytowa – co to jest?

Spółka komandytowa – co to jest?

Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe a także spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczają się między innymi spółka jawna, partnerska, komandytowo-akcyjna a także komandytowa. Jak funkcjonuje spółka komandytowa?

Spółki komandytowe to spółki, które posiadają podmiotowość prawną. Jednocześnie są to spółki osobowe, co między innymi wynika z wpływu osobistych cech poszczególnych wspólników na działanie spółki. Spółki komandytowe nie posiadają organów, które zajmują się prowadzeniem spraw spółek. Natomiast skład osobowy takich spółek cechuje się dość dużą trwałością.

Dwa typy wspólników

Jedną z charakterystycznych cech spółki komandytowej jest występowanie dwóch rodzajów wspólników, którzy mają odmienną pozycję w spółce. Komplementariusze to wspólnicy, którzy prowadzą sprawy spółek komandytowych oraz zajmują się ich reprezentowaniem na zewnątrz. Tacy wspólnicy są wspólnikami aktywnymi co między innymi wynika z zajmowania się sprawami spółki osobiście. Dodatkowo komplementariusze to wspólnicy, którzy za wszelkie zobowiązania, które pojawiają się w spółce odpowiadają w sposób nieograniczony czyli całym majątkiem. W ten sposób rola komplementariusza jest podobna do roli właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej.

Drugim rodzajem wspólników w spółce komandytowej są komandytariusze, którzy nie zajmują się kierowaniem spółki. Brak wpływu na decyzje podejmowane w spółce w ramach prowadzonej działalności sprawia, że komandytariusz ma ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania powstające w spółce komandytowej. Odpowiada on jedynie za zobowiązania do kwoty, która znalazła się w umowie założycielskiej a która nazywana jest sumą komandytową. Natomiast komandytariusz nie odpowiada w zakresie wniesionego wkładu. Jednocześnie istotne jest , że nie można łączyć roli komplementariusza oraz komandytariusza w spółce komandytowej.

Popularność spółek komandytowych

Spółki komandytowe są popularnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to między innymi z faktu, że są to spółki osobowe więc mają możliwość korzystania z korzystniejszych form opodatkowania. Dodatkowo w odróżnieniu od spółek kapitałowych, które muszą posiadać organy odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki. Pozwala na to znacznie elastyczniejsze kształtowanie relacji wewnątrz spółek. Wspólnicy w spółkach komandytowych mogą również korzystać z braku odpowiedzialności za działania spółki całym majątkiem przy odpowiedniej konstrukcji prawnej spółki komandytowej. Pozwala to połączenie różnych korzyści płynących z prowadzenia spółki osobowej a także korzyści zapewnianych w spółkach kapitałowych.

W spółkach komandytowych wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne a także osoby prawne. Pozwala to na tworzenie takich konstrukcji spółki komandytowej, w której komandytariuszami są osoby fizyczne a komplementariuszem jest założona w tym celu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozwala to uzyskać odpowiedzialności wspólników, które są osobami fizycznymi jedynie do sumy komandytowej i kapitału wniesionego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.