Obrót wyrobami akcyzowymi

Obrót wyrobami akcyzowymi

Gdy rozpoczyna się działalność gospodarczą trzeba brać pod uwagę, że pewne produkty podlegają specyficznym przepisom prawnym. Dotyczy to między innymi tych produktów, na które naliczana jest akcyza. Przy zakładaniu działalności związanej z obrotem takimi w...

Gdy rozpoczyna się działalność gospodarczą trzeba brać pod uwagę, że pewne produkty podlegają specyficznym przepisom prawnym. Dotyczy to między innymi tych produktów, na które naliczana jest akcyza. Przy zakładaniu działalności związanej z obrotem takimi wyrobami ważne jest zapoznanie się z przepisami prawnymi, które są specyficzne dla obrotu tego rodzaju produktami.

Do wyrobów akcyzowych zaliczają się między innymi napoje alkoholowe a także wyroby tytoniowe. Akcyzą obejmowane są również wszystkie wyroby energetyczne co dotyczy również energii elektrycznej. Jeśli chce się dokładnie sprawdzić jakie wyroby obejmowane są akcyzą najlepszym rozwiązaniem jest szczegółowe sprawdzenie informacji za pośrednictwem ustawy o podatku akcyzowym. Informacje o wyrobach objętych akcyzą znajdują się w załączniku pierwszym.

Klasyfikacja wyrobów akcyzowych

Wyroby akcyzowe są również klasyfikowane z użyciem kodu CN. W ustawie o podatku akcyzowym wskazana jest ta podstawowa klasyfikacja rodzajów wyrobów akcyzowych. Jednak istotne informacje znajdują się również w indywidualnych interpretacjach podatkowych, informacjach o taryfach WIT, informacjach akcyzowych WIA.

Przepisy dotyczące akcyzy są z większości przepisami wynikającymi z dyrektyw, które obowiązują kraje unijne a które zostały wprowadzone do przepisów prawa polskiego. Trzeba również brać pod uwagę, że podatkowi akcyzowemu mogą podlegać również wyroby inne niż wyroby akcyzowe. Dotyczy to między innymi realizowanych w kraju lub sprowadzanych z zagranicy samochodów osobowych, olejów silnikowych, suszu tytoniowego.

Prowadzenie działalności obrotem wyrobami akcyzowymi

Jeśli zamierza się prowadzić działalność związaną z obrotem wyrobami akcyzowymi trzeba brać pod uwagę, że realizowanie takiej działalności jest skomplikowane. Wynika to z bardzo złożonego charakteru prowadzenia takiej działalności. Obrót wyrobami akcyzowymi jest oparty na bardzo ściśle sformułowanych normach. Jednocześnie występowanie w obrocie wyrobami akcyzowymi indywidualnych interpretacji podatkowych sprawia, że niezbędne jest posiadanie bardzo dokładnej wiedzy dotyczącej przepisów prawa podatkowego by nie podejmować działalności, która może okazać się niezgodna z prawem. W tym względzie trzeba brać pod uwagę, że prowadzenie działalności niezgodnej z prawem może być związane z bardzo wysokimi karami nakładanymi na przedsiębiorców. Podejmując taką działalność ważne jest zatem posiadanie bardzo szczegółowych informacji prawnych dotyczących konkretnych wyrobów obejmowanych podatkiem akcyzowym. Najlepszym rozwiązaniem jest decydowanie się na profesjonalną obsługę prawną, która jest w stanie zapewnić pewne informacje dotyczące wymagań stawianych przedsiębiorcom decydującym się na prowadzenie obrotu wyrobami akcyzowymi. Można również decydować się na skorzystanie ze wstępnych informacji za pośrednictwem serwisów prawnych czy też forów przedsiębiorców zajmujących się danym typem działalności gospodarczej. Pozwala to między innymi zorientować się jakie będą koszty decydowania się na rozpoczęcie działalności w ramach obrotu wyrobami akcyzowymi.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.