Na czym polega pozorność umowy o pracę?

Na czym polega pozorność umowy o pracę?

W ramach przepisów prawnych dotyczących umów o pracę bardzo ważne jest branie pod uwagę kiedy taka umowa jest ważna z punktu widzenia prawa. W przepisach prawnych wskazane są zasady, na których umowa o pracę może być umową pozorną. Umowy pozorne mogą być podważane między innymi przez ZUS w zakresie braku wypełniania znamion umowy o pracę.

 

Pracownicy zatrudnienie na poszczególnych umowach i realizujący pracę podlegają różnym ubezpieczeniom społecznym, na które składki opłaca pracodawca. Pracodawca w przypadku umów o pracę jest zobowiązany do opłacania między innymi składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe czy wypadkowe.

Jednak należy brać pod uwagę, że podpisanie umów o pracę nie jest jedyną wskazówką, że pracownik realizuje pracę. Istotne jest również rzeczywiste realizowanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy. Jednocześnie taka praca winna być realizowana zarówno pod kierownictwem pracodawcy a także za wynagrodzenie.

 

Cel umów pozornych

Podpisanie umowy o pracę może mieć na celu uzyskanie uprawnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Zatrudnione osoby muszą między innymi wykonywać obowiązki, które dotyczą pracowników. Jednocześnie zatrudniona osoba musi być podporządkowana zarówno organizacyjnie jak też służbowo w kontekście wykonywania pracy w określonym miejscu i  czasie, który wskazywany jest przez pracodawców.

Zatem ZUS może podważyć taką umowę, w której nie występują między innymi odpłatne lub osobiste świadczenie pracy. Przy podważeniu umów o pracę ze wskazaniem na ich pozorność ZUS wskazuje, że taka umowa miała na celu obejście prawa. Wówczas taka umowa jest traktowana przez ZUS jako pozorna.

 

Przesłanki wskazujące na umowę pozorną

Pewne przesłanki wskazują na to, ze umowa ma cechy pozornej umowy. Do takich przesłanek można zaliczyć między innymi oświadczenie pracownika oraz pracodawcy ma na celu zrealizowanie czynność prawnej, która jest pozorna a co za tym idzie wzajemnie mają oni na celu zawarcie umowy, która nie ma być realizowana zgodnie z przepisami prawa w zakresie umów o pracę. Jednocześnie strony umowy nie chcą by powstawały takie skutki prawne, które są naturalne przy zawieraniu umów o pracę.

Pracownicy przy pozornych umowach nie zamierzają świadczyć pracy a pracodawcy nie zamierzają rzeczywiście wypłacać wynagrodzenia dla pracownika. Zamysłem przy zawieraniu umów pozornych musi być również tworzenie pozorów realizowania stosunku pracy, co ma na celu wprowadzenie w błąd organów państwa jak ZUS, co dotyczy wytwarzania również towarzyszących okoliczności, które mają na celu wprowadzenie w błąd.

Ważne jest również, że umowa pozorna musi również mieć cel w postaci doprowadzenia do uzyskiwania świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez pracownika. Generalnie zatem wskazania ze strony sądów a także Sądu Najwyższego określają dość dokładnie kiedy ZUS może zakwestionować umowę jako pozorną. Oczywiście w przypadku zakwestionowania umów przez ZUS pracodawca zawsze może decydować się na obronę swoich praw przez sądami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.