Szkolenia wstępne dla pracowników – kiedy należy je wykonać?

Szkolenia wstępne dla pracowników – kiedy należy je wykonać?

Szkolenia wstępne pracowników są niezbędne do przeprowadzenia. Jednocześnie ważne jest dokładne sprawdzenie w jakich przypadkach szkolenia wstępne są niezbędne do wykonania. Ma to bardzo duże znaczenie z punktu widzenia spełnienia przepisów. W tym względzie na pracodawców są nakładane określone obowiązki prawne związane z zapewnieniem pracowników odpowiedniego przygotowania do realizowania pracy w miejscu pracy.

Szkolenia wstępne muszą być realizowane przez pracodawców w przypadku zatrudniania nowych pracowników.

Brak konieczności realizowania takich szkoleń wstępnych dotyczy jedynie pracowników, którzy już realizowali pracę na podobnym stanowisku pracy i przechodzili szkolenia wstępne a czas pomiędzy zakończeniem pracy u jednego pracodawcy, a rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy nie przekroczył sześciu miesięcy. Generalnie zatem szkolenia wstępne są niezbędne do realizowania dla większości nowo zatrudnianych pracowników.

Jednocześnie szkolenia wstępne obejmują różne rodzaje szkoleń. Najczęściej mowa jest o szkoleniach wstępnych ogólnych, które obejmują zaprezentowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

BHP w firmach

Jednym z powodów realizowania szkoleń wstępnych jest obowiązek, który leży po stronie pracodawców zapewnienia pracownikom w miejscu pracy zarówno higieny a także bezpieczeństwa pracy.

Taki obowiązek jest stały i pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki do realizowania pracy przez pracowników na każdym etapie wykonywania pracy. Jednocześnie pracodawca oprócz zapewnienia szkoleń wstępnych ogólnych może być zobowiązany również do przeprowadzenia szkoleń instruktażowych na stanowiskach pracy.

Realizowanie instruktażowych szkoleń na stanowiskach realizowane może być zarówno bezpośrednio przez pracodawców jak też przez pracowników odpowiedzialnych za kierowanie pracownikami na określonych stanowiskach pracy.

Kogo dotyczą szkolenia wstępne?

Realizowanie szkoleń wstępnych dla pracowników dotyczą nie tylko szkoleń dla pracowników zatrudnianych na umowach o pracę, ale również pracowników zatrudnianych na umowach prawa cywilnego. Jednocześnie szkolenia takie muszą być również realizowane dla osób zatrudnianych jako praktykancie czy też w celach przyuczenia do wykonywania określonego zawodu.

Jednocześnie w przepisach prawnych wskazane jest, że pracodawcy nie wolno dopuszczać pracowników do pracy, do której taki pracownik nie posiada wymaganych kwalifikacji a także umiejętności. Dotyczy to również znajomości zarówno przepisów a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ogólne szkolenia dla pracowników pozwalają na zapoznanie ich miedzy innymi z regulaminem pracy. Odbywa się to w ramach instruktażu ogólnego, który pozwala na zapoznanie się z ogólnymi przepisami BHP oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż ogólny realizowany jest przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia takich szkoleń.

Szkolenia tego rodzaju muszą również być realizowane przez określony czas, co wskazane jest w przepisach prawnych na minimum dziewięćdziesiąt minut.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.