Czy przedsiębiorca musi mieć firmowe konto bankowe?

Czy przedsiębiorca musi mieć firmowe konto bankowe?

W bankach znajdziemy szeroką gamę kont firmowych przeznaczonych dla przedsiębiorców. Czy jednak zakładanie konta firmowego jest obowiązkowe i powinien posiadać je każdy przedsiębiorca?

Wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą zadaje sobie pytanie – czy konieczne jest otwieranie konta bankowego dla firmy? W końcu konta tego rodzaju nie są darmowe i najczęściej musimy zapłacić za nie więcej niż za konto dla osoby indywidualnej. Oczywiście, zdarzają się również konta bezpłatne, ale aby nie płacić za korzystanie z nich, powinniśmy spełnić określone wymagana.

Mikro przedsiębiorca, czyli właściciel jednoosobowej firmy, pozostaje osobą fizyczną i na ogół posługuje się posiadanym przez siebie wcześniej numerem NIP. Często firma jest też rejestrowana wtedy na adres domowy. Dlaczego więc nie skorzystać ze swojego obecnego konta bankowego?

Konto bankowe dla firmy – co mówią przepisy?

Wskazówki co do tego, czy konto bankowe będzie potrzebne dla firmy, znajdziemy w trzech głównych dokumentach, a mianowicie Ordynacji podatkowej, Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. oraz w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

W Ordynacji podatkowej przeczytamy między innymi o tym, że zapłata podatków następuje w formie przelewu, na konto następuje też zwrot nadpłaty.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że:

„Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

1)stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2)jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 złotych, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Z kolei Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że „Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek (…) w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek”.

Konto firmowe warto mieć

W związku z tym przepisy wskazują, że do regulowania zobowiązań konto bankowe jest potrzebne. Nie znajdziemy jednak informacji wskazujących na to, jaki rodzaj konta jest wtedy konieczny – czy ma być to konkretnie konto firmowe, czy też zwykły rachunek dla osoby prywatnej.

W związku z tym istnieje możliwość korzystania z konta osobistego jako konta firmowego. Jednak nie każdy bank na to pozwala. W regulaminach wielu banków znajdziemy informacje o tym, że rachunek osobisty dla osoby prywatnej nie może być używany do rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podsumowując, zdecydowanie najlepszym wyborem będzie założenie rachunku firmowego. W ten sposób będziemy mogli łatwiej realizować płatności oraz rozdzielić swoje finanse prywatne od finansów firmowych. Z ofertami rachunków bankowych dla przedsiębiorców można zapoznać się już teraz on-line.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.