Czy umowy zawierane przez e-mail są ważne?

Czy umowy zawierane przez e-mail są ważne?

Umowy pomiędzy firmami zawierane są w różnej formie. Gdy chce się zawrzeć umowę bardzo ważne jest by wybierać takie formy zawierania umów, które gwarantują ważność zawartość umowy. Ma to znaczenie z punktu widzenia możliwości zawierania ważnych umów w ramach obrotu gospodarczego.

Poczta elektroniczna stała się najważniejszym kanałem komunikacji. Dotyczy to zarówno osób prywatnych jak też firm. Wynika to z wygody użytkowania poczty elektronicznej a także szybkości przekazywania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Obecnie poczta elektroniczna stosowana jest również do przesyłania umów więc znaczenie ma to, czy umowa zawierana za pośrednictwem poczty elektronicznej jest ważna z punktu widzenia prawnego. W tym względzie znaczenie ma czy wykorzystanie poczty elektronicznej pozwala na spełnienie wszystkich przesłanek, które wskazują, że umowa jest zawarta zgodna z przepisami prawnymi a co za tym idzie jest ważna z punktu widzenia prawna.

Przesłanie umowy przez e-mail

Gdy przesyła się umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej znaczenie ma między innymi to jaką formę dana umowa musi z punktu widzenia prawa posiadać. Gdy umowa musi być posiadać formę pisemną wówczas samo przesłanie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej nie powoduje, że taka umowa nabiera mocy i obowiązuje obie strony. W takim przypadku niezbędne jest by umowa została podpisana przez obie strony.

Na przesłanej umowie musi znaleźć się podpis własnoręczny. Wynika z tego, że możliwe jest przesłanie przygotowanej umowy, na której zostanie złożony podpis a następnie taka umowa zostania odesłana w dwóch egzemplarzach i następnie podpisana przez drugą stronę umowy. Inną możliwością, która obecne jest możliwa do zastosowania jest zastosowanie podpisu elektronicznego.

Wyrobienie podpisu elektronicznego na potrzeby firmy pozwala na zapewnienie znacznie szybszego zawierania umów pomiędzy firmami. Wówczas nie ma konieczności wysyłania umów w pocztą elektroniczną, które następnie będą podpisywane własnoręcznie. Jednocześnie zastosowanie podpisu elektronicznego nie jest możliwe w przypadku między innymi kontraktów, gdzie niezbędne jest stosowanie formy aktu notarialnego.

Forma umowy

Przy umowach przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej duże znaczenie ma przede wszystkim to jaką formę musi posiadać umowa. Nie wszystkie umowy muszą posiadać formę pisemną. Wówczas gdy obie strony wyrażają wolę zawarcia umowy z wykorzystaniem poczty elektronicznej wówczas jest do dopuszczalna formy.

Jednocześnie można zastosować bezpieczny podpis elektroniczny, co również pozwala na wykorzystanie przy realizowaniu umów poczty elektronicznej. Natomiast w przypadku form pisemnych niezbędnych do zawarcia umów trzeba brać pod uwagę, że zawarcie takiej umowy nie będzie możliwe jedynie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Wynika to z faktu, że obie strony muszą złożyć wówczas podpisy własnoręczne na zawieranej umowie. Wówczas konieczne będzie wykorzystanie innej formy przesyłania umów podpisanych przez obie strony umowy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.