Czym jest dowód księgowy?

Czym jest dowód księgowy?

Jednym z podstawowych terminów związanych z księgowością jest tak zwany dowód księgowy. Terminem tym posługujemy się jednak niekiedy nieprawidłowo. Czym dokładnie jest dowód księgowy zgodnie z przepisami prawa?

Dowodami księgowymi określamy specjalne dokumenty, które stanowią podstawę do prowadzenia księgowania. Ich głównym zadaniem jest stwierdzenie dokonania danej operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Przepisy, a dokładnie Ustawa o rachunkowości, wskazują, że dokumenty mające być dowodami księgowymi, muszą posiadać odpowiednią treść. Jednym z najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych dowodów księgowych jest faktura VAT, ale rolę dowodu księgowego mogą pełnić również inne dokumenty. Zalicza się do nich też księgi.

Treść dowodu księgowego

Zgodnie ze wspomnianą Ustawą o rachunkowości dowód księgowy musi zawierać odpowiednie dane:

 • wskazanie na rodzaj dowodu oraz jego numer identyfikacyjny
 • określenie stron, w tym nazwy i adresy, które biorą udział w operacji gospodarczej
 • opis operacji gospodarczej wraz ze wskazaniem jej wartości
 • data wykonania operacji, w tym także data wystawienia dowodu księgowego, jeśli został on sporządzony pod inną datą
 • podpisy wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano dowód albo od której przyjęto składniki aktywów
 • stwierdzenie, że doszło do sprawdzenia i zakwalifikowania dowodów do ujęcia w księgach

Warto zaznaczyć, że niektórych z tych informacji może brakować w dowodzie, jeśli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych. Przykładowo, dowodem księgowym może być faktura VAT w formie elektronicznej, na której nie ma obowiązku umieszczania podpisów odręcznych.

Dowód księgowy musi być:

 • rzetelny – musi odzwierciedlać przebieg rzeczywisty danej operacji gospodarczej
 • kompletny – musi zawierać wszystkie wymagane przez przepisy prawa informacje
 • wolny od błędów rachunkowych

Uwaga! W dowodach księgowych nie można przeprowadzać przeróbek lub wymazywać informacji.

Dowody księgowe mogą być podzielone na kilka różnych typów:

 • dowody zewnętrzne własne – przekazywane są w oryginalne kontrahentowi, z którym prowadzone są rozliczenia
 • dowody zewnętrzne obce – dowody otrzymywane od kontrahentów, z którymi prowadzi się rozliczenia
 • dowody wewnętrzne – dotyczą one operacji prowadzone wewnątrz firmy

Oprócz czego możemy także podzielić dowody księgowe na następujące typy:

 • dowody zbiorcze – są przeznaczone do prowadzenia łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych
 • dowody korygujące – służą do korygowania dowodów, w których pojawiły się błędy
 • dowody zastępcze – wystawiane są w zastępstwie aż do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego
 • dowody rozliczeniowe – mają na celu ujęcie dokonanych poprzednio zapisów zgodnie z nowymi kryteriami

Przepisy wskazują również, że dowody księgowe muszą być odpowiednio przechowywane. Należy zabezpieczyć je przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem, niedozwolonymi zmianami czy zniszczeniem. Należy przechowywać je także z podziałem na okresy sprawozdawcze, aby były łatwiejsze w wyszukaniu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.