Czym jest Kodeks Postępowania Administracyjnego?

Czym jest Kodeks Postępowania Administracyjnego?
Czym jest Kodeks Postępowania Administracyjnego?

Kodeks postępowania administracyjnego reguluje wszelkie kwestie prawne przed organami administracji. W kodeksie znajdują się między innymi informacje dotyczące spraw, które podlegają rozpatrywaniu w postępowaniu administracyjnym. Kodeks określa również te organy, które są wyznaczone jako mogą porodzić postępowania administracyjne.

W kodeksie postępowania administracyjnego znajdują się zarówno normy a także zasady na podstawie, których dany organ podejmuje się rozstrzyganiu spraw. Za pośrednictwem kodeksu można sprawdzić wszystkie rodzaje spraw gdzie nie może być stosowany. Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się między innymi do postępowań karnych, skarbowych czy wynikających z ordynacji podatkowej.

Ograny administracji

Postępowania przed organami administracyjnymi dotyczą również osób fizycznych, które w ramach postępowań występują jako strona społeczna. Jednocześnie w kodeksie postępowania administracyjnego znajdują się informacje jakie organy są organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego. W postępowaniach administracyjnych występować może strona społeczna, która jest również jednoznacznie określona. Strona społeczna to między innymi organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze.

Sprawy prowadzone na podstawie kodeksu administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego określa normy prawne, które obowiązują przy prowadzeniu spraw jak też wydawaniu rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych. Do zasad, które umieszczone są w kodeksie postępowania administracyjnego zalicza się między innymi zasada praworządności. Ta zasada wskazuje, że wszystkie działania organów administracji muszą być realizowane ściśle według przepisów prawnych. Prawo administracyjne reguluje w tym względzie stosunku pomiędzy państwem a obywatelami. Na organy administracji nałożone są obowiązki dotyczcie stosowania również zasady brania pod uwagę interes społeczny. Dodatkowo istotne jest by organy administracji brały pod uwagę również interes obywateli. Postępowania przed organami administracji winny być również realizowane zgodnie z zasadami pogłębiania zaufania administracji publicznej.

Gdy realizowane jest postępowania administracyjne organ musi stale informować stronę o przysługujących jej prawach. Nieznajomość prawa przy występowaniu strony przed organami administracyjnymi nie może powodować krzywdy strony postępowania. W tym względzie obowiązuje również zasada czynnego udziału, która ma na celu zapewnienie uczestnictwa strony w każdym etapie postępowania. Jednocześnie strona w postępowaniu ma również prawo do wypowiedzi, przedstawiania dowodów. Od tych zasad mogą występować jedynie klarowanie określone w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego wyjątku.

Wszystkie decyzje w postępowaniach administracyjnych muszą być również realizowane szybko i sprawnie. Dodatkowo niezbędne jest prezentowanie również uzasadnienia podejmowanych decyzji. Strony przy postępowaniach administracyjnych mają również prawo do odwołania od każdej decyzji organu niższego stopnia.