Zmiana adresu prowadzenia działalności

Zmiana adresu prowadzenia działalności

Jeśli dochodzi do zmiany adresu prowadzonej działalności niezbędne jest dokonanie zgłoszenia takiego faktu. Jednak przy zmianie adresu prowadzonej działalności mogą pojawiać się również inne obowiązki niż tylko dokonanie zmiany w CEIDG. Dotyczy to między i...

Jeśli dochodzi do zmiany adresu prowadzonej działalności niezbędne jest dokonanie zgłoszenia takiego faktu. Jednak przy zmianie adresu prowadzonej działalności mogą pojawiać się również inne obowiązki niż tylko dokonanie zmiany w CEIDG. Dotyczy to między innymi konieczności zmiany urzędu skarbowego, w którym dokonuje się rozliczeń.

Gdy zmienia się adres prowadzenia działalności ważne jest sprawdzenie czy nie pojawia się konieczność dokonania zmiany miejsca składania rozliczeń dotyczących podatku dochodowego czy VAT. Istotne w tym względzie jest branie pod uwagę, że miejsce realizowania rozliczeń podatkowych zależy od miejsca zamieszkania lub adresu siedziby firmy. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania to uznaje się za nie adres, pod którym faktycznie przebywa przedsiębiorca. Taki adres może być inny w stosunku do adresu wpisanego w dowodzie osobistym. Jednocześnie właśnie adres gdzie aktualnie przebywa przedsiębiorca jest kluczowy przy określaniu właściwego adresu urzędu skarbowego, do którego wpłacane będą zaliczki na podatek dochodowy. Przy opłacaniu podatku VAT ustalenie właściwego urzędu skarbowego dla przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, wynika z miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak dokonuje się zmiany adresu?

Dokonanie zmiany adresu prowadzenie działalności wymaga dokonania odpowiedniego wpisu do CEIDG. W CEIDG znajdują się trzy różne adresy. Są to adresy zamieszkania, zameldowania, wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli jakikolwiek adres ulegnie zmianie niezbędne jest dokonanie odpowiedniej zmiany poprzez wypełnienie formularza CEIDG 1, który będzie zawierał nowy adres. Dodatkowo gdy adres dotyczący miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ulegnie zmianie niezbędne jest również dokonanie aktualizacji adresu poprzez formularz VAT R. Przy każdej zmianie adresu ważne jest branie pod uwagę, czy nie pojawia się konieczność skontaktowania się z urzędami skarbowymi.

Wykonanie zmiany miejsca wykonywania działalności

Gdy pojawia się konieczność dokonania zmiany miejsca działalności gospodarczej wówczas trzeba sprawdzić czy nie zmienia się również urząd skarbowy, gdzie należy składać zeznania podatkowe. Wynika to z faktu, że rozliczanie VAT jest zależne między innymi od miejsca, w którym wykonuje się działalność gospodarczą. Gdy zmienia się to w jakim urzędzie skarbowym niezbędne jest rozliczanie się wówczas konieczne jest złożenie aktualizacyjnego formularza VAT R. Dopiero po złożeniu takiego formularza możliwe jest rozliczenie się z podatku VAT w nowym urzędzie.

Zmiana adresu prowadzenia działalności gospodarczej wymaga również dokonania zmian adresów w firmach, z których usług się korzysta. Adresy trzeba zmienić na fakturach, umowach, ale również rachunkach. Istnieje obowiązek niezwłocznego poinformowania kontrahentów o zmianie adresu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli zostały wystawione faktury z błędnym adresem wówczas trzeba będzie dokonywać korekt wystawionych już faktur lub trzeba wystawiać noty korygujące.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.