Urlop na żądanie – kiedy przysługuje pracownikowi?

Urlop na żądanie – kiedy przysługuje pracownikowi?

Każdy pracownik w zależności od stażu pracy ma prawo do korzystania z urlopu. Jedną z forma urlopu, z której korzystać mogą pracownicy jest urlop na żądanie. Jest to dodatkowa pula dni wolnych, która jest elementem całego wymiaru urlopu pracownika.

Do urlopu na żądanie uprawnienia posiada każdy pracownik, który posiada uprawnienia do urlopu i to bez względu na staż pracy. Pula dni urlopu na żądanie wynosi cztery dni, z których może skorzystać każdy pracownik. Kodeks pracy wskazuje w tym względzie, że do urlopu na żądanie prawo posiada każdy pracownik mający uprawnienia urlopowe a pracodawca jest zobowiązany do udzielenia takiego urlopu pracownikowi w terminie przez niego wskazanym.

Prawo do urlopu na żądanie

Jeśli pracownik chce skorzystać z prawa do urlopu na żądanie może to zrobić nawet w dniu, w którym zamierza wziąć taki urlop. Wówczas niezbędne jest poinformowanie pracodawcę w formie telefonicznej czy wiadomości tekstowej z wykorzystaniem telefonu, komputera, że bierze w danym dniu urlop. Jednocześnie ważne jest by informacja taka dotarła w sposób skuteczny do pracodawcy. Należy brać pod uwagę, że urlop na żądanie jest przywilejem pracownika, ale zarówno na pracowniku a także pracodawcy ciążą obowiązki w zakresie udzielenia takiego urlopu. Pracodawca, który nie udzieli pracownikowi urlopu na żądanie może spotkać się nawet z karą grzywny sięgającą trzydziestu tysięcy. Jednocześnie pracownik również jest narażony na konsekwencje gdy urlop na żądanie weźmie niezgodnie z przepisami.

Kiedy możliwa jest odmowa?

Wielu pracodawców niechętnie decyduje się na przyznawanie pracownikom urlopów na żądanie. Dotyczy to szczególnie tych miejsc wykonywania pracy, gdzie praca wykonywana jest przez jednego pracownika na danym stanowisku pracy. Wówczas brak pracownika może przekładać się na brak możliwości funkcjonowania firmy. Jednocześnie firma może również narazić się na bardzo poważne straty finansowe. Bywa to problemem w firmach, które realizują również pracę w systemie ciągłym gdzie niezbędne jest posiadanie pełnego składu załogi do realizowania pracy.

Istnieją sytuacje, gdy pracodawca może odmówić przyznania urlopu na żądanie. Odmowa udzielenia urlopu może być związana z uzasadnionymi okolicznościami, co dotyczyć może wymaganej obecności pracownika ze względu na interes pracodawcy. Takie sytuacje są jednak bardzo szczególne a pracodawca musi mieć właściwe uzasadnienie odmowy udzielania urlopu na żądanie. Jednak wielu pracodawców decyduje się na inne rozwiązanie. Dotyczy to wprowadzania w miejscu pracy szczegółowych grafików pracy. Wówczas jeśli pracownik wiedział z wyprzedzeniem, że będzie wykonywał pracę w danym dniu wówczas nie będzie mógł wziąć urlopu na żądanie. Grafiki pracy mogą być tworzone nawet na cały miesiąc do przodu. Wiedza pracownika o konieczności pojawienia się w pracy w wyznaczonym w grafiku dniu sprawia, że pracownik nie może korzystać z urlopu na żądanie a nie pojawienie się w pracy i żądanie urlopu na żądanie może wiązać się z konsekwencjami wynikającymi z kodeksu pracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.