Czym jest netsourcing?

Czym jest netsourcing?

Termin „netsourcing” ma obecnie coraz większe znaczenie. Wiele przedsiębiorstw, zarówno tych mniejszych, jak również dużych korporacji decyduje się na rozwiązania w zakresie netsourcingu, które niosą ze sobą szereg korzyści. Czym dokładnie jest netsourcing i jak można z niego skorzystać?

Firma, która w swojej działalności wykorzystuje internet, musi podjąć decyzję, czy w celu korzystania z tego medium będzie chciała stworzyć własną infrastrukturę, czy też będzie chciała zlecić jej stworzenie zewnętrznej firmie. W tym drugim przypadku mówimy wtedy o outsourcingu, czyli o przekazaniu konkretnego zakresu działań w ręce firmy outsourcingowej.

W tym kontekście pojawia się również termin netsourcingu, który zaliczany jest również do grupy outsourcingu, z tym, że polega on na korzystaniu z oprogramowania internetowego umieszczonego na zewnętrznym, wynajętym serwerze.

Netsourcing, czyli Application Service Provider (ASP)

Netsourcing jest często określany również jako Application Service Provider (ASP) – termin ten używany jest do nazwania usług polegających właśnie na wynajmie programów przez internet, najczęściej bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Obecnie, w dobie sieci, przedsiębiorca nie musi już kupować oprogramowania firmowego w formie pudełkowej, a potem instalować go na komputerach w firmie – alternatywne rozwiązanie to uzyskanie dostępu do potrzebnego oprogramowania on-line, czyli całkowicie przez internet.

Application Service Provider (ASP) w tym przypadku również odnosi się do sposobu rozliczania się za korzystanie z oprogramowania internetowego. Rezygnuje się wtedy z wnoszenia opłaty licencyjnej z góry, ale za to jest ona obliczana w zależności od stopnia wykorzystania konkretnego oprogramowania. Mamy zatem do czynienia z tak zwanym oprogramowaniem na żądanie, czyli on-demand software.

Wysokość opłat za korzystanie z netsourcingu zależna jest od:

 • czasu użytkowania – można wnieść opłatę za miesiąc, kilka miesięcy czy za cały rok
 • wielkości przestrzeni dyskowej – im jest ona większa, tym koszt jest wyższy
 • ilości generowanego ruchu – przy większym ruchu opłata także jest wyższa

Zatem netsourcing to bardzo interesujący model korzystania z oprogramowania przez firmy, który obecnie cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Można wówczas pozyskać dostęp do szeregu programów, od tych przeznaczonych do księgowania czy fakturowania aż do rozbudowanych systemów informatycznych typu ERP. Oczywiście, z drugiej strony trzeba pamiętać też o wadach tego rozwiązania.

Główne zalety netsourcingu dla firm to:

 • brak potrzeby zakupu oprogramowania za dużą kwotę
 • obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności pracy
 • nie ma konieczności kupowania licencji na użytkownika czy stanowisko
 • nie trzeba aktualizować oprogramowania – jest ono aktualizowane na serwerze
 • nie ma problemów z kompatybilnością

Główne wady netsourcingu dla firm to:

 • konieczność stałego posiadania łączności z internetem
 • brak możliwości zmiany funkcjonalności programu
 • mała dostępność specjalistycznych, dedykowanych programów

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.