Czym jest umowa przedwstępna?

Czym jest umowa przedwstępna?
Czym jest umowa przedwstępna?

Dokładne informacje o umowie przedwstępnej możemy znaleźć w Kodeksie cywilnym, a dokładnie w artykułach 389-396. Czym dokładnie jest tego rodzaju umowa? Jakie są jej elementy? Kiedy podpisywana jest najczęściej?

Umowa przedwstępna jest umową cywilnoprawną, która obie strony lub jedna ze stron zobowiązuje się do zawarcia umowy przyrzeczonej we wskazanym czasie w przyszłości, na przykład umowy sprzedaży. Wobec tego umowa przedwstępna stanowi zabezpieczenie i drogę dojścia do umowy ostatecznej, gdy jej podpisanie w danym momencie nie jest możliwe.

Elementy umowy przedwstępnej

W umowie przedwstępnej powinny znaleźć się wyjaśnione założenia dotyczące umowy ostatecznej. Powinniśmy wobec tego umieścić w niej informacje o przedmiocie umowy, wynegocjowanych warunkach ustaleniach, w tym takich jak cena, terminy i sposób rozliczeń, sposób zapłaty, daty przekazania mienia, koszty przeniesienia własności.

Wcześniejsze zapisy w umowie przedwstępnej nie oznaczają, że umowa ostateczna musi mieć taki sam kształt. Jeżeli obie strony zgodzą się na zmiany, wówczas można je zastosować.

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej

Termin dotyczący podpisania umowy przyrzeczonej, czyli ostatecznej zwykle jest ustalany w umowie przedwstępnej. Gdy jednak w umowie przedwstępnej nie znajdą się informacje o terminie, wtedy umowa ostateczna powinna być zawarte w czasie wskazanym przez stronę, która uprawniona jest do żądania jej zawarcia.

W przypadku, gdy każda ze stron była uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wskazała na odmienny termin, wtedy liczy się ten termin, który został wskazany wcześniej.

Warto także wskazać, że nie można żądać podpisania umowy ostatecznej, gdy w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej nie ustalono żadnego terminu zawarcia.

Skutki uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej

Może także zdarzyć się, że jedna ze stron umowy nie będzie chciała wywiązać się z obowiązku i będzie uchylała się przed nim.

Gdy jednak ze stron uchyla się od obowiązku zawarcia umowy ostatecznej, wtedy druga strona może zażądać naprawienia szkody, jaką poniosła w związku z brakiem podpisania umowy, chyba że strony postanowiły w umowie inaczej.

Jeżeli umowa przedwstępna czyni zadość wymogom, od których zależy ważność umowy ostatecznej, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej, na przykład w trybie sądowym.

Przedawnienie umowy przedwstępnej

Roszczenia związane z umową przedwstępną przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa ostateczna miała być zawarta. Jeśli doszło do oddalenia przez sąd żądania zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Prawo do odstąpienia od umowy przedwstępnej

Strony w umowie przedwstępnej mogą zastrzec, że jednej z nich lub każdej z nich będzie przysługiwało prawo do odstąpienia umowy. Aby skorzystać z takiego prawa, musimy złożyć oświadczenie drugiej strony. Wówczas umowę przedwstępną uznaje się za niezawartą. Odstąpienie od umowy może być też związane z koniecznością zapłaty tak zwanego odstępnego.