Zabezpieczenie należności handlowych

Zabezpieczenie należności handlowych
Zabezpieczenie należności handlowych

Gdy firma zajmuje się sprzedażą towarów albo świadczeniem usług, zawsze musi liczyć się z tym, że klient czy kontrahent nie opłacą zamówienia w terminie lub nawet w ogóle nie uregulują należności. W takim razie można skorzystać z metod odzyskiwania pieniędzy, także polegających na skierowaniu sprawy do sądu. Można jednak zmniejszyć ryzyko braku spłaty przez odpowiednie zabezpieczenie należności handlowych. Jak można to zrobić?

Aktualne przepisy prawne pozwalają na skorzystanie z szeregu różnych metod zabezpieczeń, które dotyczą zarówno sprzedaży usług, jak i towarów. Zależnie od tego, z jaką wartością sprzedaży mamy do czynienia, czasu poświęconego na transakcję, a także dodatkowych kosztów możemy dobrać odpowiedni rodzaj zabezpieczenia.

Rodzaje zabezpieczeń należności handlowych

Zabezpieczenia wierzytelności dzielimy na dwie kategorie, a mianowicie na zabezpieczenia osobiste oraz zabezpieczenia rzeczowe.

Gdy stosujemy zabezpieczenia osobiste, jako wierzyciel mamy możliwość dochodzenia wierzytelności z całego majątku osoby, która takie zabezpieczenie nam daje. Wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności od dłużnika głównego, a ponadto również z całego majątku podmiotu, który ustanowił takie zabezpieczenie na rzecz wierzyciela.

Z kolei w przypadku zabezpieczeń rzeczowych mamy do czynienia z określonym przedmiotem pochodzącym z majątku dłużnika, niezależnie od tego, czyją jest on własnością.

Do kategorii zabezpieczeń osobistych zalicza się:

- cesja wierzytelności

- dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika

- gwarancja bankowa

- poręczenie

- przejęcie długu (osoba trzecia wstępuje w dług w miejsce dłużnika, który zostaje zwolniony z długu)

- przystąpienie do długu (nie powoduje zwolnienia z obowiązku uregulowania długu)

- weksel

Z kolei do zabezpieczeń rzeczowych zaliczają się:

- zastaw

- zastaw rejestrowy

- hipoteka

- przewłaszczenie na zabezpieczenie

- kaucja

Powyższe rodzaje zabezpieczeń stosuje się również wtedy, gdy chodzi o pożyczki oraz o kredyty dla firm. Przykładowo, wtedy, gdy chodzi o większe sumy, banki i firmy pożyczkowe żądają zabezpieczeń rzeczowych takich jak hipoteka na nieruchomości. W przypadku pożyczek samochodowych stosuje się także takie zabezpieczenia jak przewłaszczenie przez zabezpieczenie. Z kolei pożyczki gotówkowe mogą być zabezpieczone wekslem czy poręczeniem.

Jak stosować zabezpieczenia należności handlowych?

Wobec tego firma, która chce zabezpieczyć się podczas transakcji handlowych, może zastosować jedną z powyższych metod zabezpieczeń. Pamiętajmy jednak o tym, że zawsze konieczne jest uzgodnienie jej z kontrahentami, aby każda ze stron była zadowolona. Takie uzgodnienia stosuje się głównie w przypadku większych sum.

Warto również wskazać na możliwość skorzystania z usług zewnętrznych firm zajmujących się prowadzeniem usług w powyższym zakresie. Są to głównie firmy ubezpieczeniowe, ale też firmy windykacyjne. Popularną usługą w tym właśnie zakresie są tak zwane pieczęcie prewencyjne czy pieczęcie windykacyjne, które pozwalają na podniesienie dyscypliny płatniczej kontrahentów.