Mikro firma a mała firma – czym różnią się między sobą?

Mikro firma a mała firma – czym różnią się między sobą?

Na rynku gospodarczym funkcjonują firmy o różnej wielkości. O tym z jakiego rodzaju firmą mamy do czynienia decyduje liczba zatrudnionych a także uzyskiwane wyniki finansowe. Firmy na rynku dzielone są pod tym względem na duże podmioty gospodarcze, średnie...

Na rynku gospodarczym funkcjonują firmy o różnej wielkości. O tym z jakiego rodzaju firmą mamy do czynienia decyduje liczba zatrudnionych a także uzyskiwane wyniki finansowe. Firmy na rynku dzielone są pod tym względem na duże podmioty gospodarcze, średnie, małe a także mikro firmy.

Reguły na podstawie, których określane jest przypisanie firmy do kategorii małych czy mikro firm jest realizowane na podstawie przepisów UE. Definicje takie zawarte w rozporządzeniu KE wskazują, że mikro i małe przedsiębiorstwa to takie, które zatrudniają mniej, niż 250 pracowników. Dodatkowo takie firmy nie mogą przekroczyć 50 milionów euro obrotu. Natomiast bilans roczny takich firm nie może przekroczyć 43 milionów euro. Spełnienie tych warunków sprawia, że firma jest przypisywana do sektora przedsiębiorstw małych i średnich, które określane jest skrótem MSP.

Przepisy wskazują również jakie jest rozróżnienie pomiędzy małą a mikro firmą. Małe przedsiębiorstwo jest w tym względzie klasyfikowane jako takie, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników. Obrót lub całkowity bilans takiej firmy nie może przekraczać 10 milionów euro. Natomiast mikro firma to taka, która zatrudnia mniej, niż 10 osób. W kontekście obrotu rocznego lub całkowitego bilansu firma mnie może przekroczyć wartości 2 milionów.

Jakie ma znaczenie rozróżnienie firm?

Rozróżnienie na małe czy mikro firmy ma znaczenie przede wszystkim w kontekście starania się o wsparcie ze strony między innymi samorządów, instytucji państwowych czy unijnych. Wiele dotacji kierowanych jest dla całego sektora MSP. Z drugiej strony występują takie formy wsparcia, które kierowane są wyłącznie do małych czy też mikro przedsiębiorstw. Zdarza się również, że w zależności od tego do jakiej kategorii należy firma wpływa na wysokość dotacji, wsparcie o jakie dane przedsiębiorstwo może się starać.

Powiązania firm

Na klasyfikację firm na firmy małe i mikro wpływ mogą mieć również powiązania pomiędzy różnymi podmiotami na rynku. Jeśli firma nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami wówczas jej klasyfikacja opiera się na przepisach KE. Gdy występują powiązania kapitałowe wówczas firma może być w różny sposób klasyfikowana w zależności od tych powiązań kapitałowych.

Powiązania kapitałowe mają duże znaczenie, gdyż firma może przestać być uznawana za mikro czy małą firmę przy nadmiernie dużych powiązaniach kapitałowych. Jednocześnie za podmioty gospodarcze, które są powiązane uznaje się takie, w których występuje ponad jedna czwarta udziałów posiadana przez inne przedsiębiorstwo. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy kapitał należy do anioła biznesu. Wówczas stosowane mogą być zasady dotyczące tak zwanych firm partnerskich. Dotyczy to między innymi sytuacji, w której udział innego przedsiębiorstwa wprawdzie przekracza jedną czwartą w mniejszej firmie, ale jest to publiczna korporacja inwestycyjna spółka kapitałowa o podwyższonym ryzyku, osoba fizyczna, grupa osób prowadzących działalność inwestycyjną, uczelnie wyższe, środki badawcze nienastawione na zysk, inwestorzy instytucjonalni. Dodatkowo anioł biznesu nie może posiadać również większości praw głosu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.