Czym są cechy działalności gospodarczej?

Czym są cechy działalności gospodarczej?

Gdy prowadzi się działania zarobkowe w większości przypadków niezbędne jest założenie działalności gospodarczej. Jednocześnie w przepisach prawnych jest dokładnie określone w jakim momencie można mówić o występowanie działalności gospodarczej. Z przepisów prawnych wynikając cechy wskazujące na to czym jest działalność gospodarcza.

 

Cechy działalność gospodarczego mogą być określone na podstawie takich przepisów prawnych jak ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Należy również brać pod uwagę istotne przepisy prawne szczegółowe jak między innymi ustawy podatkowe.

 

Podstawowe cechy działalności gospodarczej

Do podstawowych cech działalności gospodarczej zaliczyć można cel zarobkowy. Jednym z elementów cechy zarobkowości jest prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskiwania dochodu. Spełnienie celu zarobkowego prowadzenia działalności gospodarczej nie oznacza, że taka działalność musi przynosić dochody, ale oznacza, że właściciel działalności gospodarczej podejmuje działania mające na celu osiąganie dochodów i wynikających z nich zysków. Wówczas cel zarobkowy prowadzenia działalności gospodarczej jest spełniony.

 

Ciągłość działalności

Kolejną podstawową cechą działalności gospodarczej jest ciągłość. Oznacza to, że w ramach realizowania działalności podejmowane są takie czynności w sposób ciągły, które mają zmierzać co wyznaczonego celu. Z tej cechy wynikają dwa charakterystyczne elementy działań realizowanych w ramach działalności gospodarczej, czyli powtarzalność a także kontynuowanie poszczególnych działań. Jednocześnie przerwy w ramach realizowania działalność nie mają wpływu na to, czy spełnione są takie elementy działalności jak kontynuacja czy powtarzalność. Wynika z tego, że ciągłość nie oznacza, że działalność musi być prowadzona w sposób nieprzerwany w określonym czasie, ale znaczenie ma to czy czynności realizowane są dla uzyskania określonego celu. Istotne są zatem takie elementy jak nie przypadkowy charakter a także powtarzalność podejmowanych działań.

 

Zorganizowany cel

Istotne jest by prowadzenie działalności miało również charakter zorganizowany. Taka cecha działalności gospodarczej to między innymi podejmowanie różnego rodzaju wysiłków przez właścicieli, które są wysiłkami organizacyjnymi pozwalającymi na prowadzenie działalności. W tym względzie można wskazać między innymi to, że osoba prowadząca działalność wybiera określoną formę prowadzenia działalności. Jednocześnie zdobywanie klientów, stosowania reklamy czy innych działań marketingowych, wynajmowanie lokalu pod prowadzenie działalności a wreszcie zatrudnianie pracowników są elementami cechy zorganizowanego celu wskazującego na to, że mamy do czynienia z prowadzeniem działalności.

Cechy działalności gospodarczej są bardzo ważne z punktu widzenia określenia czy podejmowana w obrocie gospodarczym działania są działalnością gospodarczą czy też nie są. Ma to znaczenie między innymi z punktu widzenia wysokości płaconych podatków w zakresie realizowania określonych działań na rynku gospodarczym.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.