Rozwiązanie spółki cywilnej

Rozwiązanie spółki cywilnej

Spółka cywilna zakładana jest z założeniem, że wspólnicy chcą dążyć do wspólnego celu gospodarczego. Jednak każda spółka w tym spółka cywilna przede wszystkim w zakresie pojawienia się określonych zdarzeń na rynku może musieć być rozwiązana.

Spółka cywilna zakładana jest z założeniem, że wspólnicy chcą dążyć do wspólnego celu gospodarczego. Jednak każda spółka w tym spółka cywilna przede wszystkim w zakresie pojawienia się określonych zdarzeń na rynku może musieć być rozwiązana. Wówczas może dojść do porozumienia wspólników dotyczącego podjęcia decyzji o zakończeniu istnienia spółki, ale również może być konieczność podejmowania takich decyzji jak konieczność rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego.

Gdy spółka cywilna musi być rozwiązana prowadzi to do określonych sytuacji, do których zaliczyć można między innymi konieczność spłacenia długów, jeśli takie długi wygenerowała istniejąca spółka. Jednocześnie rozwiązanie spółki wiąże się z koniecznością spieniężenia majątku, który jest we władaniu spółki cywilnej. Spieniężenie majątku spółki prowadzi do powstania aktywów, które muszą być podzielone pomiędzy wspólników. Oczywiście rozwiązanie spółki cywilnej podobnie jak rozwiązanie każdej innej spółki wymaga dopełnienia określonych formalności urzędowych.

Proces rozwiązania spółki cywilnej

Powodem rozwiązania spółki cywilnej mogą być różne zdarzenia. Można je podzielić na zdarzenia gospodarcze, które są niezależne od decyzji podejmowanych przez wspólników a także na zdarzenia gospodarcze, które są związane z wolą wspólników.

Do czynników wpływających na konieczność rozwiązania spółki cywilnej można zaliczyć takie zdarzenia jak między innymi śmierć wspólnika, wypowiedzenie umowy przez jednego ze wspólników, uchwalenie rozwiązania spółki, upadłość wspólnika lub wspólników, rozwiązanie spółki wynikające z orzeczenia sądu zarówno na żądanie wspólnika jak tez z istotnych powodów. Spółka cywilna może być również oparta na umowie, która wyznacza takie zdarzenie lub taki termin, który sprawia, że spółka ma być rozwiązana.

Śmierć wspólnika

Gdy następuje śmierć jednego ze wspólników wówczas ustaje naturalnie jego członkostwo. Wówczas niezbędne jest między innymi doprowadzenie do rozliczenia wspólników ze spadkobiercami, co musi nastąpić w wyniku prawomocnego postanowienia sądu, który wskazuje nabycie spadku.

Umowy spółek cywilnych mogą jednak wskazywać zastrzeżenie, które powoduje, że gdy nastąpi śmierć wspólnika wówczas spadkobiercy wchodzą na jego miejsce jako wspólnicy spółki cywilnej i przejmują oni prawa, które posiadał wspólnik, który zmarł. Jest to wynik postanowienia umownego. Jednocześnie gdy taki zapis znajduje się w umowie spółki cywilnej wówczas jeśli występuje większa liczba spadkobierców winni oni wskazać osobę, która będzie odpowiedzialna za wykonywanie ich praw w ramach działalność spółki cywilnej.

Zanim nie zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za realizowanie praw spadkobierców wspólnicy mają prawo wykonywać czynności niezbędne do prowadzenia spółki cywilnej bez względu na to jaki jest interes spadkobierców.

Upadłość

Jednym ze zdarzeń, które mogą prowadzić do konieczności rozwiązania spółki jest sytuacja, w której spółka nie jest w stanie dalej działać i musi ogłosić upadłość. Jednocześnie upadłość wynikać może z niemożności spłacenia zobowiązań wspólnika spółki cywilnej lub wspólników.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.