Dotacje podmiotowe i przedmiotowe. Czym się różnią?

Dotacje podmiotowe i przedmiotowe. Czym się różnią?
Dotacje podmiotowe i przedmiotowe. Czym się różnią?

Aktualnie każdy podatnik, który otrzymuje dotację, przykładowo od organu administracji rządowej, samorządowej lub organizacji społecznej, ma obowiązek dokładnie określić warunki przyznawania środków oraz cele dofinansowania, aby wskazać, czy dana dotacja ma być czy nie musi być opodatkowana. Ustalenie tego jest kluczowe, jako że Ustawa o VAT inaczej traktuje dotacje przedmiotowe i podmiotowe.

Dotacjami nazywamy bezzwrotną i nieodpłatną pomoc finansową, która udzielana jest różnymi podmiotom na realizację ich działań. Dotacje najczęściej przyznawane są przez państwo. Aby dana jednostka mogła otrzymać dotację, konieczne jest spełnienie określonych warunków wstępnych, które przedstawiane są przez podmiot dysponujący środkami do wydania.

Dotacje możemy podzielić obecnie na dwa rodzaje – dotacje podmiotowe oraz przedmiotowe. czym różnią się one pomiędzy sobą?

Dotacje podmiotowe

Dotacje tego rodzaju obejmują środki dla podmiotu określonego w konkretnej ustawie albo w umowie międzynarodowej. Są one przeznaczone jedynie na dofinansowanie jej działalności bieżącej w zakresie, który określany jest przez ustawę albo umowę. Wobec tego środki nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Najczęściej dotacje podmiotowe są przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych, które nie są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Uzyskanie takiej dotacji jest traktowane jako wyjątkowe działanie, jako że jest to forma pomocy państwa dla danej jednostki, aby utrzymać jej płynność finansową. W związku z tym pojawia się tutaj kontrowersja, czyli różnicowanie równego dostępu do środków publicznych. Wobec tego dotacje mogą być traktowane jako nieuzasadniona pomoc dla jednego podmiotu kosztem innego podmiotu. Zdarza się, że państwo dotuje deficytowe jednostki, które nie przynoszą zysków.

Warto wskazać, że wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe wraz z przekazanymi kwotami dostępny jest dla każdego obywatela. Wykaz publikowany jest w złączniku do Ustawy budżetowej.

Gdy celem dotacji jest dotowanie całej działalności podmiotu, nie podlega ona opodatkowaniu VAT.

Dotacja przedmiotowa

Z kolei dotacje przedmiotowe są związane z konkretną dostawą towarów czy też oferowaniem danych usług. Stanowią wówczas dopłatę do ceny towaru lub usługi. Dotacje przedmiotowe należy traktować jako element uzupełniający podstawę opodatkowania, na przykład rekompensatę czy pokrycie ceny.

Dotacje przedmiotowe także udzielane są na podstawie określonych ustaw lub przepisów międzynarodowych, na przykład Unii Europejskiej, z uwzględnieniem równoprawności. Najczęściej otrzymują je przedsiębiorcy produkujący określone rodzaje wyrobów lub świadczących uzgodnione rodzaje usług. Dotacje przedmiotowe najczęściej dotyczą rolnictwa.

Gdy istnieje związek między otrzymanym dofinansowaniem a dostawą towarów lub oferowaniem usług, dotacja podlega VAT.

W razie dodatkowych problemów z rozróżnieniem dotacji zawsze warto skonsultować się z ekspertami w tej dziedzinie, na przykład w biurach rachunkowych lub biurach doradców podatkowych.