Kiedy firma może trafić do KRD?

Kiedy firma może trafić do KRD?

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów BIG SA jest pierwszym polskim biurem informacji gospodarczej, które rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku. Zajmuje się ono gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji gospodarczych dotyczących przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, między innymi gmin i ich jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych. Kiedy możemy dostać się na listy KRD?

Krajowy Rejestr Długów zawiera zarówno informacje dotyczące zadłużeń, jak i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań. Wobec tego KRD nie powinno się traktować wyłącznie jako rejestru dłużników. Możemy znaleźć w nim również informacje pozytywne, czyli takie, które dobrze świadczą o podmiocie znajdującym się w bazie.

Kto wpisuje i kto sprawdza podmioty w KRD?

Aby wprowadzić podmiot do KRD, trzeba spełnić określone wymagania. Podmioty wpisywane są do bazy na wniosek wierzyciela, dlatego teoretycznie każdy z nas może dodać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów.

Najczęściej KRD wykorzystywany jest przez banki i firmy pożyczkowe, aby sprawdzić, czy klient jest godny zaufania i można pożyczyć mu pieniądze. Również rejestr kontrolowany jest przez inne firmy chcące sprawdzić nowego klienta lub kontrahenta. Gdy w bazie znajdziemy informacje negatywne, wówczas możemy uchronić się przed sporymi problemami.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wpisać kogoś na listę KRD?

Na listę możemy wpisać te podmioty, które nie uregulowały płatności w terminie. Wobec tego nie możemy dokonać wpisu na listę wtedy, gdy do zapłaty pozostało jeszcze kilka dni. Termin w tym przypadku wynosi 60 dni, licząc od dnia, w którym upłynął obowiązek zapłaty. Warto przy tym wskazać, że wierzyciel ma obowiązek powiadomić dłużnika o tym, że zamierza wpisać go na listę – należy zrobić to na co najmniej 30 dni przed umieszczeniem go w KRD.

Również musimy pamiętać o tym, że konieczne jest potwierdzenie długu umową, czyli wtedy, gdy nie mamy dowodów na zadłużenie, nie będziemy mogli wpisać dłużnika do bazy. Właśnie dlatego warto pamiętać, aby wszystkie umowy pożyczkowe podpisywać na papierze.

Do bazy możemy trafić także w przypadku, gdy dług posiada potwierdzenie przez tytuł wykonawczy. Wobec tego dochodzi za zgodą sądu do egzekucji należności przez komornika.

Od jakiej kwoty można wpisać dłużnika do KRD?

Aktualnie polskie przepisy wskazują, że firmę możemy wpisać do BIG wtedy, gdy dług wynosi co najmniej 500 złotych. Z kolei osoby fizyczne, czyli konsumenci mogą trafić na listę wtedy, gdy posiadają zadłużenie na poziomie co najmniej 200 złotych.

Za drobne długi do Krajowego Rejestru Długów nie trafimy. Wobec tego wtedy, gdy mamy małe zadłużenie rzędu kilku czy kilkudziesięciu złotych, nie znajdziemy się na liście dłużników.

Wobec tego wprowadzenie dłużnika do bazy Krajowego Rejestru Długów wcale nie jest takie trudne, jak może się wydawać. Musimy mieć tylko udokumentowany dług o odpowiedniej minimalnej wysokości. Wielu dłużników w obawie przed dostaniem się na listę spłaca zadłużenie, więc warto skorzystać tej opcji, gdy mamy problemy z odzyskaniem pieniędzy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.