Dyskryminacja pracownika w miejscu pracy

Dyskryminacja pracownika w miejscu pracy
Dyskryminacja pracownika w miejscu pracy

Zgodnie z przepisami między innymi kodeksu pracy pracodawca nie może dyskryminować pracowników między innymi ze względu na wiek, wyznanie, pochodzenie etniczne, płeć czy orientację seksualną. Jednocześnie pracodawca nie może uzależniać od takich czynników między innymi wysokości pensji czy też możliwości awansu pracownika. Dodatkowo nie tylko dyskryminowanie, ale również namawianie do dyskryminacji jest niezgodne z przepisami prawa.

Pracownicy w firmach mają prawo do równego traktowania. Pracownicy mają prawo do podejmowanie działań mających na celu zakończenie nierównego traktowania ze strony pracodawcy. Jednocześnie pracodawcy w takiej sytuacji nie mają prawa do podejmowania działań mających na celu zwolnienia czy degradację pracowników.

Na pracodawcy ciąży również obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy. Dotyczy to również przeciwdziałaniu między innymi upokarzaniu pracowników czy wszelkiego rodzaju formom dyskryminowania pracowników w miejscu pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wszelkiego rodzaju szykany w stosunku do pracowników podlegają karze, gdzie mogą być nakładane różnej wielkości grzywny.

Co może być potraktowane jako dyskryminacja?

Do zachowań pracodawcy, które mogą być uznane za dyskryminację zaliczyć można między innymi mniej korzystne warunki zatrudnienia na sprecyzowanym stanowisku, które dotyczą pracowników mających takie same kwalifikacje, doświadczenie zawodowe czy staż pracy. Stworzenie przejrzystych zasad wynagradzania pracowników na określonych stanowiskach pracy z uwzględnieniem posiadanych przez pracowników kwalifikacji, stażu pracy pozwala na uniknięcie sytuacji, w której pracownicy mogą czuć się dyskryminowani.

Pracodawca nie może również podejmować decyzji o awansie, podwyżce bez brania pod uwagę jednoznacznie określonych norm jakości pracy. Jednocześnie za dyskryminację mogą zostać uznane sytuacje, gdy pracownik spotkał się z odmową awansu, podwyżki w oderwaniu od jakości pracy a w związku z płcią, wiekiem, pochodzeniem etnicznym.

W firmach pracownicy nie mogą być również poddawani zachowaniom, które mogą znamionować upokarzanie, naruszanie godności. Dotyczy to wszelkiego rodzaju niedwuznacznych aluzji, gdzie dochodzić może również do elementów zachowań związanych z molestowaniem seksualnym czy mobbingiem. Upokarzanie pracowników dotyczy w tym względzie wszelkiego rodzaju przekazów werbalnych, które mogą być uznane za napastowanie. Oczywiście przemoc fizyczna jest szczególnym naruszeniem godności pracownika.

Jeśli zatrudniany jest nowy pracownik jego wybór nie może być uzależniony od aparycji na tych stanowiskach pracy, gdy wygląd pracownika nie ma żadnego znaczenia dla działania firmy. Różnicowanie pracowników ze względu na wiek czy stan zdrowia jest również możliwe wyłącznie w przypadku, gdy może to wpływać na możliwości sprostania wymaganiom na danym stanowisku pracy.

Pracownicy mogą korzystać z ochrony sowich praw przed sądami pracy. Jednocześnie szczególnie w dużych firmach tworzone są procedury oraz wyznaczani są odpowiedzialne osoby za reagowanie w ramach wewnętrznych procedur w firmie w przypadku, gdy dochodzi do przypadków dyskryminacji.