Pracownica w ciąży – o czym trzeba pamiętać?

Pracownica w ciąży – o czym trzeba pamiętać?
Pracownica w ciąży – o czym trzeba pamiętać?

Kodeks pracy wyznacza różne grupy pracowników, które są pod szczególną ochronę. Dotyczy to również kobiet będących w ciąży. Taka ochrona dotyczy zarówno kobiet, które już pracują u danego pracodawcy jak też kobiet w ciąży, które są zatrudniane do pracy przez pracodawcą.

Pracodawca powinien dokładnie sprawdzić obowiązki, które na nim ciążą przy zatrudnianiu kobiet w ciąży. Jednym z podstawowych zakresów ochrony pracujących kobiet w ciąży jest maksymalny czas pracy w ciągu doby. Pracownica w ciąży nie może wykonywać pracy w nadgodzinach. Zakaz pracy powyżej ośmiu godzin jest zakazem bezwzględnym, czyli pracownica w ciąży nie może sama z siebie zdecydować się na pracę w nadgodzinach.

Jak kodeks określa zakaz pracy powyżej ośmiu godzin?

W kodeksie jest wskazane, że kobieta podlega zakazowi pracy powyżej ośmiu godzin w ciągu doby od momentu gdy pracodawca uzyskał informację o ciąży pracownicy. Zatem gdy pracownica nie poinformowała pracodawcy o ciąży wówczas nie jest on zobligowany do przestrzegania zakazu. Jednocześnie kodeks wskazuje jakich okoliczności dotyczy zakaz wykonywania pracy powyżej ośmiu godzin dziennie przez kobiety w ciąży co obejmuje:

- pracę, która polega na dozorowaniu urządzeń a także na pozostawianiu w pogotowiu do pracy

- przy realizowaniu równoważnego czasu pracy w przedsiębiorstwie

- przy realizowaniu pracy w ruchu ciągłym

- gdy praca dotyczy ochrony osób, pilnowania mienia

- w ramach pracy weekendowej

- gdy stosowany jest skrócony tydzień pracy

Dodatkowy zakaz

W kodeksie jest również wprowadzony zakaz zatrudniania pracownic, które są w ciąży do wykonywania pracy w ramach przerywanego systemu pracy, gdy pracownica nie wyrazi na to zgody. Jednak w odróżnieniu od zakazu pracy powyżej ośmiu godzin dziennie, który jest zakazem bezwzględnym zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w systemach pracy przerywanej jest zakazem względnym.

Praca w nadgodzinach

Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży dotyczy również wykonywania pracy w ramach nadgodzin. Za nadgodziny kodeks pracy uznaje wszelką pracę, która wykonywana jest ponad normy czasu pracy, które w ramach umowy o pracę obowiązują pracownika. Jednocześnie za nadgodziny uważany jest każdy przedłużony w skali doby wymiar czasu pracy, który może wynikać między innymi z rozkładu czasu w danej pracy czy też z obowiązków pracownika w ramach danego systemu pracy. Kobiety w ciąży nie mogą również wykonywać pracy w godzinach nocnych. Za takie godziny uznawanych jest osiem godzin pomiędzy dziewiątą wieczorem a siódmą rano. Jednak pora nocna może obejmować innych osiem godzin, co może być ustalane przez pracodawcę w ramach regulaminu pracy w danym zakładzie pracy. Podobnie jak w przypadku bezwzględnego zakazu pracy pracowni ponad osiem godzin również prac w porze nocnej jest zakazem bezwzględnym. Taki zakaz obowiązuje pracodawcę od momentu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, który stwierdza stan ciąży. Bezwzględność zakazów powoduje, że pracodawca nie może dopuścić kobiety w ciąży do pracy w nadgodzinach czy w porze nocnej nawet gdyby pracownica chciała taką pracę wykonywać.