Firma wykazała stratę. Co dalej?

Firma wykazała stratę. Co dalej?

Jednym z dużych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest tak zwane utrzymanie się na powierzchni. Gdy firma zaczyna wykazywać stratę podatkową, pojawia się pytanie – co zrobić dalej, aby poprawić jej sytuację finansową?

Firma może utracić swoją płynność finansową wskutek różnych działań oraz wpływów zewnętrznych. Mogą być to między innymi przeinwestowanie, utrata klientów wskutek błędnych decyzji, zbyt duże koszty kredytowe, gorsza koniunktura. Jeżeli firma zaczyna wykazywać straty, wówczas może stać się przedmiotem zainteresowania ze strony skarbówki.

Straty w biznesie nie wróżą niczego dobrego. Nie oznacza to jednak wcale, że musimy godzić się od razu z jej bankructwem. Istnieje wiele sposobów na to, aby wyjść z kłopotliwej sytuacji.

Co jest przyczyną straty?

Przede wszystkim konieczne będzie określenie, co jest przyczyną straty w przedsiębiorstwie. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, powody mogą być tutaj różnorodne. Możemy podzielić je, na które przedsiębiorcy mają wpływ, a także na te, które są od nich niezależne.

Warto więc przypatrzeć się finansom firmy oraz jej decyzjom, aby określić, co może powodować nadmierne straty. Oczywiście, samo oznaczenie, co je wywołuje, nie oznacza, że sytuacja jest już naprawiona i firma niedługo powróci do prawidłowego działania. Nierzadko konieczne są złożone działania, które także zajmują dość dużo czasu i każą czekać na efekty.

Wtedy, gdy przyczyną starty są czynniki zewnętrzne, możemy zasadniczo skorzystać z odszkodowań wypłacanych z ubezpieczeń, na przykład w przypadku katastrof naturalnych czy pożarów. Oczywiście, dotyczy to tylko sytuacji, gdy posiadamy takie ubezpieczenie firmowe.

Warto skonsultować się z ekspertami

Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorca nie jest w stanie określić samodzielnie, co jest powodem strat, podczas gdy firma dotychczas działała dobrze. W takich przypadkach warto pomyśleć o pomocy fachowców w tej właśnie dziedzinie.

Firmy zajmujące się doradztwem biznesowym są w stanie zapewnić swoim klientom kompleksową i profesjonalną obsługę. Ich pracownicy zajmują się wówczas prowadzeniem specjalnych audytów mających na celu określenie, jak firma działa, a na ich podstawie możliwe jest następnie wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych.

Czasami w celu utrzymania firmy na powierzchni konieczne jest podjęcie odważnych decyzji, na przykład zwolnienie części pracowników, zlikwidowanie określonego działu, ograniczenie oferty, zmniejszenie kosztów działalności poprzez cięcia w różnych działach.

Wykazywanie straty – większe ryzyko kontroli

Firmy, które wykazują straty mogą być też częściej kontrolowane przez urzędy skarbowe, jak wspomnieliśmy już wcześniej. Gdy firma przez dłuższy okres notuje ujemne wyniki, kończy z minusem rok podatkowy, wówczas fiskus powinien zacząć prowadzić specjalne postępowania podatkowe.

Nie jest to jednak kontrola niezapowiedziana. Obecnie fiskus musi powiadomić podatnika o tym, że planowana jest kontrola podatkowa z odpowiednim wyprzedzeniem od 7 do 30 dni przed jej rozpoczęciem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.