Jak poprawić zdolność kredytową firmy?

Jak poprawić zdolność kredytową firmy?

Podobnie jak w przypadku naszych osobistych finansów, także dla tych firmowych można przygotować analizę zdolności kredytowej. Oznacza ona w skrócie, na jaką pożyczkę czy kredyt może pozwolić sobie klient. 

Niska zdolność kredytowa dotyczy przede wszystkim nowych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają prowadzić działalność i nie mają jeszcze wysokich dochodów. Nie posiadają one także historii kredytowej, co zmniejsza ich wiarygodność dla pożyczających pieniądze. Także mniejsze firmy mają na ogół gorszą zdolność od tych dużych ze względu na niższe dochody.

Czym jest zdolność kredytowa firmy?

Zdolność kredytowa to gotowość do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w określonym czasie. Nie ma jednego uniwersalnego wzoru, na podstawie którego wylicza się zdolność kredytową, ponieważ każda instytucja stosuje określa ją nieco inaczej, dlatego efekty naszych wniosków także mogą być różne.

Głównym kryterium mającym znaczenie przy badaniu zdolności kredytowej firmy jest jej zestawienie przychodów i rozchodów. Także duże znaczenie ma branża, w której działa firma, jej wiarygodność kredytowa, która jest sprawdzana w specjalnych bazach, ponadto zaświadczenia, które wystawiane są przez ZUS oraz urzędy skarbowe. Na zdolność kredytową wpływa też historia kredytowa – gdy w przeszłości wzięliśmy pożyczkę czy kilka pożyczek i spłaciliśmy je bez trudności, wówczas o kolejne pożyczki i kredyty będzie łatwiej.

Gdy nasza zdolność kredytowa jako firmy nie jest jednak zbyt wysoka, warto sprawdzić, jak można ją podnieść i pożyczyć więcej pieniędzy.

Sposoby na podniesienie zdolności kredytowej firmy:

  • spłacenie obecnych zobowiązań – gdy mamy inne zobowiązania, na przykład pożyczki, warto spłacić je wcześniej
  • rezygnacja z kredytów w rachunku i kart kredytowych – kredyt odnawialny w rachunku czy kredyt obrotowy, a także karty kredytowe także obniżają zdolność kredytową, więc warto z nich zrezygnować, gdy nie korzystamy z nich zbyt często
  • zabezpieczenie pożyczki lub kredytu – o pieniądze będzie łatwiej wtedy, gdy przedstawimy odpowiednie zabezpieczenie, na przykład może być to hipoteka czy inny majątek stanowiący odpowiednią wartość
  • amortyzacja środków trwałych – pozwala na uzyskanie niższych podatków, ale może przeszkadzać w uzyskaniu pożyczki, ponieważ powoduje obniżenie przychodów firmy

Pamiętamy także o tym, że banki i firmy pożyczkowe mogą wziąć pod uwagę inne czynniki przy określaniu naszej zdolności kredytowej oraz wydawaniu decyzji. Czasami więc trudno przewidzieć, jaki będzie efekt powyższych zaleceń.

Gdy w jednym banku czy firmie pozabankowej nie otrzymamy pożyczki dla naszej firmy w wymagającej przez nas wysokości, zdecydujmy się na złożenie wniosku do innej firmy. Jak wspomnieliśmy wcześniej, instytucje stosują różnego rodzaju wzory na obliczenie zdolności kredytowej, wobec tego w niektórej możemy spotkać się z odmową, a w innej bez problemu otrzymamy potrzebne nam pieniądze.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.