Główne zasady rachunkowości

Główne zasady rachunkowości

Rachunkowość jest systemem ewidencji gospodarczej, który ujmuje działania gospodarcze podmiotów wraz z procesami produkcji, dystrybucji, akumulacji oraz konsumpcji. Zgodnie z przepisami prawa wyróżniamy główne zasady rachunkowości, według której należy ją prowadzić.

Rachunkowość jest systemem ewidencji gospodarczej, który ujmuje działania gospodarcze podmiotów wraz z procesami produkcji, dystrybucji, akumulacji oraz konsumpcji. Zgodnie z przepisami prawa wyróżniamy główne zasady rachunkowości, według której należy ją prowadzić. Co warto wiedzieć na ich temat?

Zasadami rachunkowości określamy normy, reguły oraz zasady logiczne, które został ukształtowane na bazie wieloletniej praktyki rachunkowości. Stanowią one obecnie podstawę funkcjonowania systemu rachunkowego i pozwalają na prowadzenie rachunkowości tak, aby wyniki finansowe przedsiębiorstw były jasne, rzetelne oraz użyteczne.

W Polsce zasady rachunkowości są zawarte w I rozdziale ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Wyróżniamy trzy główne grupy zasad rachunkowości:

 • uniwersalne
 • podstawowe – nadrzędne
 • szczegółowe – podrzędne

Zasadami uniwersalnymi określane są te, które są uniwersalne we wszystkich krajach bez względu na to, jakie mają one systemy gospodarcze oraz ustroje polityczne. Zasady podstawowe, które określane są również zasadami nadrzędnymi, a także zasady szczegółowe, czyli podrzędne są z kolei określane przez konkretny kraj albo też określane na bazie rozwiązań międzynarodowych, na przykład takich jak Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Zasady uniwersalne rachunkowości:

 • zasadę periodyzacji – zakłada podział zdarzeń gospodarczych na przedział czasowe, na przykład rok obrotowy czy okres sprawozdawczy
 • zasadę podmiotowości – polega na prowadzeniu rachunkowości w jednostkach gospodarczych określonych nazwą i wyodrębnionych pod kątem majątkowym, prawnym oraz organizacyjnym
 • zasada dwustronnego (podwójnego) zapisu – polega na prowadzeniu ewidencji na co najmniej dwóch różnych kontach, po dwóch różnych stronach i z zapisem jednakowym, co pozwala na zachowanie zasady równowagi bilansowej

Zasady podstawowe rachunkowości:

 • zasada kontynuacji (ciągłości) działania – zakłada, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała swoją działalność w przyszłości i w niezmienionym zakresie
 • zasada memoriałowa – polega na ujęciu w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych dla konkretnego okresu
 • zasada ciągłości – nakazuje stosować przyjęte zasady w sposób ciągły
 • zasada ostrożnej wyceny – polega na tym, aby wyceniać zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia, by nie doszło do zniekształcenia wyniku finansowego
 • zasada przewagi treści nad formą – prezentacja danych ma odbywać się zgodnie z wymogami formalnymi
 • zasada istotności – wszystkie zdarzenia wpływające na sytuację finansową firmy powinny być wykazane w jej sprawozdaniu finansowym
 • zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu – zobowiązuje firmy do wykazywania w księgach operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią i rzeczywistością ekonomiczną, by sprawozdanie finansowe dawało rzetelne i realistyczne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentowności jednostki

Zasady szczegółowe rachunkowości:

 • zasada porównywalności sprawozdań
 • zasada terminowości i aktualności
 • zasada wiarygodności
 • zasada dokumentacji
 • zasada kompletności
 • zasada jasności (zrozumiałości lub przejrzystości)
 • zasada wyceny majątku w oparciu o „koszt historyczny”

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.