Na czym polega dumping cenowy?

Na czym polega dumping cenowy?

W działalności gospodarczej na różnych rynkach produktowych dochodzić może do nieuczciwej konkurencji. Jednym z wykorzystywanych działań w stosunku do konkurencji jest dumping cenowy. Polega on na sprzedawaniu produktów czy usług poniżej kosztów wyprodukowania co ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której konkurencja przestaje mieć możliwość konkurowania na rynku.

Stosowanie różnych działań związanych z nieuczciwą konkurencję polega na podejmowaniu działań pozwalających na usuwanie konkurencji na rynku. Szczególnie mniejsze i średnie firmy mają trudności w utrzymaniu się na rynku w przypadku gdy stosowane są nielegalne działania. Jednocześnie dumping jest wykorzystywany współcześnie przez firmy działające poza granicami kraju w celu zdobywania rynku nowego kraju. Wprowadzanie do obrotu produktów o cenie niższej niż przeciętna rynkowa danego typu produktów pozwala na szybsze pozyskiwanie zainteresowanych takimi produktami klientów.

Rodzaje dumpingu

Na rynku można spotkać się z różnymi rodzajami dumpingu. Jednym z rodzajów dumpingu jest sporadyczny dumping, który jest jedynie realizowany przez określony okres czasu. Wówczas jedynie przez określony czas pojawiają się znacznie niższe ceny produktów, które są wyrobami pochodzącymi z nadwyżki w jednym kraju. Taka nadwyżka jest następnie sprzedawana po dużo niższych cenach w innym kraju.

Dumping drapieżny obejmuje takie działania, które pozwalają na wykorzystanie skutecznych narzędzi mających na celu zwalczanie konkurencji zagranicznej. Przy takim dumpingu działania są kierowane w stosunku do konkretnych firm, co pozwala na znaczne osłabienie ich pozycji na rynku. Ekodumping to dość nowa forma dumpingu, której celem jest przede wszystkim wykorzystanie wymogów dotyczących ochrony środowiska. Producent sprzedaje w ramach eksportu swoje towary z wykorzystaniem odliczeń wydatków poniesionych na działania związane z ochroną środowiska. Stale realizowany jest dumping, który opiera się na ciągłej sprzedaży produktów poza granicami kraju w cenach niższych w stosunku do cen krajowych.

Skutki dumpingu

Do skutków dumpingu można zaliczyć zmiany na rynku produktów w kraju, na których działają firmy korzystające z dumpingu. Zmiana struktury rynku może być niekorzystna zarówno dla konsumentów a także dla państwa. Dumping może prowadzić co monopolizacji czy oligarchizacji rynku, która jest niekorzystna dla konsumentów. Z punktu widzenia państwa likwidacja konkurencji w postaci krajowych firm sprawia, że państwo może być na danym rynku zależne od zagranicznych producentów czy dostawców.

Nie jest to sytuacja korzystna, gdyż przy problemach gospodarczych kraju takie firmy mogą wycofywać się z rynku co dodatkowo może pogarszać sytuację danego kraju a także może znacząco podnosić ceny na rynku. Państwa mają różne metody oddziaływania na dumping. Obecnie znacznie rzadziej stosowane są cła, które mają na celu wyrównanie konkurencji pomiędzy podmiotami różnych krajów. Wynika to przede wszystkim z obostrzeń związanych z wolnym handlem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.