Ile wynosi kwota wolna od zajęcia w egzekucji z rachunku ?

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia w egzekucji z rachunku ?

Kwota wolna od zajęcia w egzekucji komorniczej z rachunku bankowego idzie w 2017 roku w górę. Więcej pieniędzy zachowają osoby pracujące na etacie, renciści oraz emeryci. Wynika to głównie z podwyższeni płacy minimalnej, wyższych stawek rent i emerytur ora...

Kwota wolna od zajęcia w egzekucji komorniczej z rachunku bankowego idzie w 2017 roku w górę. Więcej pieniędzy zachowają osoby pracujące na etacie, renciści oraz emeryci. Wynika to głównie z podwyższeni płacy minimalnej, wyższych stawek rent i emerytur oraz zmian w przepisach.

Gdy mamy dług i nie spłacimy go w terminie, wierzyciel, czyli osoba czy podmiot, któremu musimy oddać pieniądze, może nie tylko zacząć naliczać odsetki za zwłokę, ale również w przypadku braku naszej reakcji skierować sprawę do sądu. Gdy wierzyciel wygra sprawę, wówczas może zwrócić się do komornika, aby ten odzyskał pieniądze.

Zajęcie komornicze – także z konta bankowego

Komornik ma prawo do zajęcia nieruchomości oraz ruchomości, na przykład mieszkania, samochodu, sprzętów AGD, RTV. Najczęściej jednak na początku poszukuje pieniędzy na koncie bankowym dłużnika. Może wtedy zająć kwotę potrzebną do pokrycia zobowiązania, a wtedy, gdy dłużnik nie ma na koncie wystarczającej sumy, może robić to co miesiąc aż do spłacenia długu.

Warto jednak zaznaczyć, że komornik nie może zabrać dłużnikowi wszystkich pieniędzy na jego koncie. Obowiązują limity, aby dłużnik nie pozostał w ogóle bez środków do życia. Musimy także zaznaczyć, że mogą być to środki otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy, ale też z emerytury czy renty.

Ile może zająć komornik z konta bankowego?

W przypadku zajęcia odbywającego się z konta bankowego w przeszłości stosowało się przepisy określające, że kwota wolna od zajęcia to trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zgodnie z danymi ogłaszanymi przez GUS.

Aktualnie, po nowelizacji prawa, ustanowiono miesięczną kwotę wolna od zajęcia – to wysokość 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ten sposób dłużnik ma zapewnione minimum do życia. Wobec tego obecnie, przy kwocie minimalnej wynoszącej 2 000 złotych brutto, kwota wolna od zajęcia to 1 500 złotych. Każdą kwotę powyżej 1 500 złotych może zająć komornik.

Ile może zająć komornik z wynagrodzenia?

Zależnie od tego, z jakim rodzajem umowy wiążącej pracodawcę z pracownikiem mamy do czynienia, obowiązuje inna kwota wolna oraz limit zajęcia. W przypadku osób pracujących na pełen etat komornik może wziąć 50% wynagrodzenia. Gdy jednak komornik ma pobrać świadczenia alimentacyjne, limit ten to 60%.

Wolna kwota od zajęcia komorniczego wynosi minimalną płacę w danym roku, która w 2017 roku wynosi 2 000 złotych brutto, czyli około 1 459 złotych netto. W 2018 roku kwota ta ma być podwyższona do 2 100 złotych brutto, czyli około 1 530 złotych netto, co także spowoduje podwyższenie kwoty wolnej.

Gdy pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu, wtedy kwotę wolną od zajęcia komorniczego oblicza się stosownie do części etatu.

W przypadku pracy na umowę cywilnoprawną, na przykład umowę o dzieło albo umowę zlecenia, komornik może zająć całą kwotę wynagrodzenia! Wyjątek to sytuacja, gdy dłużnik uzyskuje jedyny dochód z takiej właśnie umowy. Wtedy stosuje się powyższe reguły. Dłużnik musi jednak udowodnić, że to dla niego jedyny dochód i przedstawić potwierdzające to dokumenty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.