Opłata interchange

Opłata interchange

Karty płatnicze oraz kredytowe pozwalają nam na łatwe i wygodne robienie zakupów. Dla posiadaczy kart korzystanie z takiej metody płatności na ogół nie jest związane z żadnymi dodatkowymi kosztami przy spełnieniu odpowiednich wymogów.

Karty płatnicze oraz kredytowe pozwalają nam na łatwe i wygodne robienie zakupów. Dla posiadaczy kart korzystanie z takiej metody płatności na ogół nie jest związane z żadnymi dodatkowymi kosztami przy spełnieniu odpowiednich wymogów. Płatności są za to pobierane od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji dokonanej z wykorzystaniem karty – mówimy wtedy o opłacie interchange.

Gdy płacimy kartą w sklepie, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, na czym polega cała transakcja. Warto jednak przyjrzeć się jej nieco bliżej, co pomoże nam w zrozumieniu, jakie czynności odbywają się podczas transakcji.

Jak odbywa się płatność kartą?

Właściciel karty, gdy dokonuje płatności u akceptanta (przedsiębiorcy posiadającego mowę z agentem rozliczeniowym na płatności z użyciem kart), obciąża swój rachunek bankowy w przypadku kart debetowych (płatniczych) albo zaciąga kredyt w przypadku kart kredytowych.

Następnie emitent karty, którym jest bank, przekazuje agentowi rozliczeniowemu kwotę płatności, która jest zmniejszona o opłatę interchange. Następnie agent rozliczeniowy przelewa kwotę akceptantowi – jest ona pomniejszona o opłatę akceptanta, na którą składają się opłata interchange, opłata assessment, która jest przekazywana organizacji płatniczej, a także z marży.

Ile wynosi opłata interchange?

W Polsce wysokość opłaty interchange reguluje Ustawa o usługach płatniczych. Wskazuje ona, że maksymalny poziom opłaty to 0,2% wartości transakcji dla kart debetowych oraz 0,3% dla kart kredytowych. Wcześniej opłata wynosiła 0,5%.

Zgodnie z przepisami limit ten nie obowiązuje nowych organizacji kartowych w czasie pierwszych 3 lat działalności. Zgodnie z przepisami prawa organizacje kartowe muszą publikować informacje o stawkach opłat stanowiących ich przychody.

Kto tak naprawdę ponosi opłatę interchange?

Wobec tego płatność kartą obciążona jest określonymi kosztami, które ponoszone są również przez sklep czy inną firmę pozwalającą na dokonywanie płatności kartami. Pełna opłata, która jest zmniejszona o kwotę transakcji przelewaną akceptantowi, określana jest mianem Merchant Service Charge.

Teoretycznie opłata interchange jest wobec tego płacona przez agenta rozliczeniowego, ale z ekonomicznego punktu widzenia jest ona pobierana tak naprawdę od akceptanta, a pośrednio także przez konsumenta w cenie towaru.

Czy sklep może stosować minimalny limit płatności kartą?

Oczywiście, klient nie jest informowany o tym, że w skład ceny wchodzi opłata tego rodzaju. Jest ona po prostu wliczona w cenę towarów i rozkłada się na niskim poziomie. Nadal jednak możemy spotkać się z przypadkiem sklepów, które pozwalają na płatność kartą tyko od określonej kwoty, na przykład 10 złotych albo 20 złotych.

Czy stosowanie takich limitów jest jednak zgodne z przepisami? Ustawa o usługach płatniczych nie mówi nic o limitach. Znaczenie ma tutaj natomiast umowa pomiędzy sprzedającym akceptującym karty a agentem rozliczeniowym. To najczęściej jej zapisy nie pozwalają na akceptowanie płatności kartą powyżej określonej kwoty zakupu. Wtedy odmowa przyjęcia płatności kartą przy mniejszych zakupach jest naruszeniem zapisów umowy. W takim przypadku możemy zgłosić sprzedającego do swojego banku.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.