Jak dochodzić odsetek od zaległości w transakcjach handlowych?

Jak dochodzić odsetek od zaległości w transakcjach handlowych?
Jak dochodzić odsetek od zaległości w transakcjach handlowych?

Jeśli nie otrzymamy terminowej spłaty za fakturę od naszego dłużnika, w takim przypadku będziemy mogli zacząć naliczać odsetki. Przepisy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych pozwalają na dochodzenie odsetek ustawowych oprócz należności z tytułu świadczonych usług czy dostarczonych produktów.

Przedsiębiorca będący wierzycielem może dochodzić odsetek ustawowych oraz odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych. Warto pamiętać o tym, że odsetki będą należały się nie tylko w momencie, gdy kontrahent nie ureguluje obowiązku w terminie w umowie, ale też wtedy, gdy uzgodniony termin płatności jest dłuższy niż ustalony przepisami próg 30 dni.

Ponadto przedsiębiorca w takiej sytuacji może dochodzić rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – wynoszą one zryczałtowaną sumę 40 euro. Może też ubiegać się o pozostałe koszty związane z odzyskaniem należności, gdy są one wyższe od wartości rekompensaty.

Co wtedy, gdy dłużnik nie chce spłacić odsetek od zaległości?

W przypadku, gdy dłużnik uchyla się przed płatnością i nie reguluje jej wraz z odsetkami od zaległości w transakcjach handlowych, wówczas można skorzystać z tak zwanego postępowania nakazowego.

Postępowanie nakazowe jest prostsze i szybsze w porównaniu do postępowania sądowego. Warto przy tym zaznaczyć, że nakaz wydany w postępowaniu nakazowym ma takie same skutki jak w przypadku prawomocnego wyroku.

W jaki sposób uzyskać nakaz zapłaty?

Gdy przedsiębiorca będzie chciał skorzystać z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, wówczas będzie musiał oprzeć się na przepisach Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Ustawa ta wskazuje, że musimy w takim przypadku przygotować i dostarczyć do sądu odpowiednie dokumenty.

Dokumenty niezbędne do uzyskania nakazu zapłaty:

- pozew o zapłatę

- umowę, której dotyczy dług

- dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku

- dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego przez wierzyciela (dowód dostarczenia towaru lub wykonania usługi)

- dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów odzyskiwania należności (jeśli wierzyciel dochodzi zwrotu kosztów odzyskiwania należności przekraczających kwotę rekompensaty)

Warto przy tym zaznaczyć, że jeżeli nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty na podstawie dostarczonych przez wierzyciela dokumentów, wówczas sąd wyznacza rozprawę lub posiedzenie niejawne, co powoduje, że dalsze postępowanie będzie toczyło się już w zwykłym trybie.

Przepisy wskazują, że rozprawa albo posiedzenie to muszą mieć miejsce w terminie nie późniejszym 2 miesiące od dnia wniesienia pozwu albo od uzupełnienia braków w pozwie.

Podsumowując, jeżeli mamy dłużnika, który nie spłaca zobowiązań terminowo, w takim przypadku możemy również ubiegać się o odsetki ustawowe, które będą naliczone za opóźnienia w płacie oraz za przedłużenie okresu spłaty. Warto wobec tego skorzystać z postępowania nakazowego, które pozwoli na łatwiejsze i szybsze odzyskanie należności. W razie potrzeby zawsze warto skonsultować się z kancelarią prawną.