Odsetki ustawowe za przedłużony termin płatności

Odsetki ustawowe za przedłużony termin płatności

Gdy przedsiębiorcy podpisują umowę o świadczenie usług czy dostarczenie określonych towarów, wówczas stosuje się określone terminy płatności. Gdy jednak nie spłacimy zobowiązania w terminie, druga strona może naliczyć odsetki ustawowe. Co więcej, odsetki t...

Gdy przedsiębiorcy podpisują umowę o świadczenie usług czy dostarczenie określonych towarów, wówczas stosuje się określone terminy płatności. Gdy jednak nie spłacimy zobowiązania w terminie, druga strona może naliczyć odsetki ustawowe. Co więcej, odsetki te obowiązują też za przedłużony termin płatności.

W przypadku transakcji pomiędzy przedsiębiorcami termin zapłaty nie powinien przekraczać 60 dni, chyba że strony uzgodnią inaczej. Z kolei wtedy, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny, powinien on dokonać zapłaty w terminie 30 dni, ale w szczególnych sytuacjach termin ten może wydłużyć się do 60 dni. Warto przy tym zaznaczyć, że termin 60 dni jako zasada stosowany jest dla podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi.

Kiedy można naliczyć odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe w związku z prowadzonymi transakcjami mogą być naliczone wtedy, gdy dojdzie do opóźnienia w spłacie. Wówczas stosuje się odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, ja i podmiotów publicznych.

Również istnieje możliwość naliczenia odsetek ustawowych za przedłużony termin płatności. Zgodnie z przepisami prawa odsetki te należą się wtedy, gdy strony chcą wprawdzie uregulować zobowiązanie w ustalonym terminie, ale terminy te są stosunkowo odległe.

Odsetki ustawowe za przedłużony termin płatności

Gdy strony, poza podmiotami leczniczymi, w umowie przewidział okres płatności dłuższy niż 30 dni, wówczas wierzyciel także może zażądać zapłaty należnych mu odsetek ustawowych po upływie 30 dni liczonych od momentu spełnienia świadczenia niepieniężnego czy i doręczenia fakturowy do dłużnika.

Należy przy tym pamiętać, że odsetki można naliczać przez okres nie dłuższy niż od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Dzień wymagalności świadczenia to najczęściej termin zapłaty wpisany w umowie albo w rachunku czy w fakturze.

Przykład naliczenia odsetek za przedłużony termin płatności

Jeżeli w umowie zapisano termin płatności wynoszący 60 dni, a zapłata nastąpiła w dniu 80, wówczas wierzyciel może naliczyć odpowiednie odsetki.

- odsetki ustawowe – liczone są one od dnia 31. do 60. dnia

- odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – liczone są od 61. dnia do 80. dnia

Gdy w umowie nie zapisano jednak terminu zapłaty, wówczas wierzyciel może ubiegać się o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, czyli o inne niż wspomniane wcześniej odsetki ustawowe. Ubieganie się o odsetki możliwe jest po upływie 30 dni, które liczy się o momentu spełnienia świadczenia do dnia zapłaty.

W sytuacji, gdy strony transakcji przewidziały w umowie sprawdzenie towaru, aby potwierdzić jego zgodność, wówczas termin liczony jest od dnia zakończenia badania.

Podsumowując, w transakcjach handlowych można narazić się również na płatność odsetek. Pamiętajmy jednak o tym, że nie są to tylko i wyłącznie odsetki za opóźnienie płatności, ale stosuje się także odsetki za przedłużony termin płatności, jeżeli w umowie przewidziano okres płatności dłuższy niż 30 dni.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.