Jak można zwolnić pracownika?

Jak można zwolnić pracownika?
Jak można zwolnić pracownika?

Zwolnienie pracownika na umowie o pracę jest trudniejsze od tego, z którym współpracujemy na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia i o dzieło. W jaki sposób możemy zwolnić pracownika zatrudnionego na umowie o pracę?

W samym procesie zwolnienia pracownika konieczne jest określenie przyczyny jego zwolnienia. To ona będzie wpływać na tryb rozwiązania umowy o pracę. Przyczyny te mogą dotyczyć zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

Wypowiedzenie umowy jest jednym z najczęstszych sposobów zwolnienia pracownika. Wówczas pracownik świadczy jeszcze pracę w okresie wypowiedzenia i otrzymuje wynagrodzenie, ale jednocześnie może poszukiwać nowego zajęcia. Okres wypowiedzenia zależny jest od czasu pracy pracownika w danym zakładzie pracy i wynosi do 3 miesięcy.

Warto przy tym wskazać, że przyczyna zwolnienia pracownika za wypowiedzeniem musi być konkretna i rzeczywista – w przeciwnym przypadku pracownik może zakwestionować te przyczyny przed sądem pracy. Wtedy, gdy pracownik zatrudniany jest na umowę na czas nieokreślony, wymagane jest określenie na piśmie przyczyny wypowiedzenia.

Wśród najczęstszych przyczyn rozwiązania umowy za wypowiedzeniem znajdują się zmiany w zakładzie pracy, słuszny interes pracodawcy, na przykład brak dbałości o interes pracodawcy czy nienależyta staranność wykonywania obowiązków przez pracownika, także z powodu popełnienia drobnych uchybień przez pracownika, częstej absencji czy nielojalnego zachowania.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – zwolnienie dyscyplinarne

Umowa o pracę może być również rozwiązana bez okresu wypowiedzenia w wyjątkowych sytuacjach określonych w Kodeksie pracy. Mowa wtedy o zwolnieniu dyscyplinarnym, czyli o tak zwanej dyscyplinarce.

Z takiego zwolnienia pracodawca może skorzystać w trzech głównych przypadkach, czyli wtedy, gdy doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych przez pracownika, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku oraz popełnienia przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku.

Przekazanie wypowiedzenia lub dyscyplinarki pracownikowi

Pracodawca jest też zobowiązany do skutecznego przekazania pracownikowi jego wypowiedzenia lub dyscyplinarki.

Zwolnienie za wypowiedzeniem powinno być zawarte na piśmie i doręczone tak, aby pracownik mógł sprawdzić jego treść. W dokumencie musi znaleźć się informacja o możliwości odwołania się do sądu pracy z określeniem terminu i właściwego sądu.

W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracodawca ma miesiąc na przekazanie pracownikowi dyscyplinarki, licząc od dnia, w którym dowiedział się o nagannym zachowaniu pracownika. Również konieczne jest przekazanie papierowego dokumentu z pouczeniem o możliwości odwołania się do sądu pracy.

Warto jednak wskazać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie wymaga akceptacji, więc moment złożenia uznawany jest za fakt, że dokument dotarł do pracownika i mógł on zapoznać się z jego treścią.