Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika

Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika
Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika

Pracodawcy decydujący się na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych mogą uzyskać szereg korzyści. Aby jednak z nich skorzystać, musimy spełnić określone warunki. Głównymi aktami prawnymi są tutaj Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz Kodeks pracy.

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego może wydawać się poważnym problemem. Wielu przedsiębiorców rezygnuje z poszukiwania personelu wśród osób z niepełnosprawnościami w obawie o ich ograniczenia, a także skomplikowane formalności.

Warto wskazać, że pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników mają obowiązek dokonywania wpłat do PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie to mniej niż 6%.

Osoba niepełnosprawna – kto to jest?

Niepełnosprawność może objawiać się zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Osoby niepełnosprawne pomimo swoich ograniczeń mogą być bardzo wartościowymi pracownikami. Wielu z nich kończy studia wyższe, mają duży zapał i motywację do pracy.

Ustalone są trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany oraz lekki. Osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności najczęściej nie wymagają znacznej zmiany stanowiska pracy. W przypadku osób z umiarkowanym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca powinien przystosować stanowisko pracy lub też zatrudnić taką osobę w formie telepracy.

Warto także wskazać, że osoba niepełnoprawna może wykonywać pracę pod warunkiem, że będzie posiadała odpowiednią zgodę od lekarza medycyny pracy.

Korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Pracodawcy decydujący się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej mogą uzyskać szereg korzyści finansowych. Pracodawcy, którzy zatrudniają na etatach do 25 osób, nie muszą wtedy prowadzić sprawozdawczości do PFRON i mogą wnioskować o zwrot kosztów miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych.

W przypadku pracowników zatrudniających powyżej 25 osób i ze wskaźnikiem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na poziomie minimum 6%, pracodawca także może ubiegać się o odpowiednie dofinansowanie.

Warto przy tym wskazać, że dofinansowanie wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością możliwe jest tylko wtedy, gdy zostaje on zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wobec tego nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania w przypadku osób zatrudnianych na umowy cywilnoprawne takie jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia.

Wysokość dofinansowania zależna jest od wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej, jej stopnia niepełnosprawności, szczególnych schorzeń (większe dofinansowanie możliwe jest przy chorobach psychicznych, epilepsji, całościowych zaburzeniach rozwojowych, upośledzeniu umysłowym, dla osób niewidomych). Maksymalna wysokość dofinansowania to obecnie 1800 złotych.

Oprócz zwrotu kosztów wynagrodzenia pracodawca może także otrzymać zwrot kosztów przystosowania stanowiska do osób z niepełnosprawnością, może otrzymać wsparcie na wyposażenie stanowiska pracy, zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz szkolenia pracowników niepełnosprawnych. Także możliwe jest obniżenie wpłat do PRFON.