Jak należy obliczać bieg terminów?

Jak należy obliczać bieg terminów?

Wiedza o liczeniu biegu terminów ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia czynności prawnych. W przepisach prawych występują różne sposoby liczenia biegu terminów. Takie sposoby liczenia występują w kodeksie karnym, administracyjnym a także cywilnym.

Poznanie sposobu liczenia biegu terminów ma bardzo duże znaczenie szczególnie dla przedsiębiorców. Wyliczenie biegu terminów wpływa na możliwość podejmowania działań prawnych w takich terminach, które pozwalają na rozpatrzenie spraw w sposób pozytywnych w urzędach, sądach, ale również w ramach stosunków z kontrahentami.

Jednocześnie gdy wykonuje się obliczenia biegu terminów można często popełniać błąd, co może mieć poważne konsekwencje, co sprawia że bardzo ważne jest bardzo ostrożne a także dokładne ich liczenie. Przy błędnym wyliczeniu biegu terminów można również spotkać się z różnego rodzaju karami i sankcjami. Warto z tego powodu poznać zasady, które pozwalają na właściwe liczenie biegu terminów.

Zasady stosowane przy liczeniu biegu terminów

Gdy wylicza się bieg terminów niezbędne jest stosowanie odpowiednich zasad, które pozwalają na właściwe wyliczenie takich terminów w daniach. Istnieją dwie ważne zasady. Pierwsza zasada wskazuje, że początkiem terminu oznaczonego w dniach jest określone zdarzenia, które występuje w dniu, który nie jest brany do liczenia biegu terminów.

Dla przykładu gdy list uzyskuje się w dwudziestego dnia miesiąca wówczas pierwszym dniem liczenie biegu terminu jest następny dzień miesiąca, czyli dwudziesty pierwszy dzień danego miesiąca. Druga zasada wskazuje, że termin oznaczony w dniach zawsze kończy się z pływem ostatniego dnia. Jednocześnie nie ma znaczenia jaka jest godzina zdarzenia, odebrania listu każdy termin biegnie zawsze od momentu zdarzenia oznaczonego w dniach a upływa on z końcem dnia, który oznaczony jest jako data końcowa.

Terminy liczone w tygodniach, miesiącach

Jednocześnie bieg terminy liczony jest również w tygodniach oraz miesiącach. Gdy termin jest oznaczony w tygodniach wówczas kończy się on zawsze w momencie upływu ostatniego dnia danego miesiąca. Zatem gdy jako data początkowa zdarzenia, które rozpoczyna bieg terminu jest ustalona na piątek wówczas datą końcową jest zawsze piątek, w następnym tygodniu.

Natomiast w przypadku gdy bieg terminu dotyczy okresu miesiąca wówczas termin oznaczony w miesiącach kończy się zawsze z upływem dnia, który jest odpowiada początkowemu dniu liczonego terminu.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w danym miesiącu nie występuje dzień, który może być za taki dzień potraktowany wówczas należy za koniec biegu terminu uznać ostatni dzień w danym miesiącu. Ogólna zasada wskazuje, że bieg terminu, który liczony jest w tygodniach, miesiącach a nawet latach zawsze kończy się z upływem dnia, który odpowiada datą początkowemu dniu danego biegu terminu.

Od takiej zasady występują nieliczne wyjątki. Przykładem może być sytuacja, w którym osoba uzyskuje dorosłość i prawo bierne uczestnictwa w wyborach co następuje dokładnie w dniu, w którym dana osoba ma osiemnaste urodziny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.