Jak pozbyć się zaległości w ZUS?

Jak pozbyć się zaległości w ZUS?

Posiadanie zaległości w ZUS jest dużym problemem dla każdego przedsiębiorstwa. Jednocześnie nie zawsze firma, która ma trudności jest w stanie pozbyć się zaległości poprzez spłatę takiego zadłużenia. Możliwe jest w tym względzie decydowanie się na podejmow...

Posiadanie zaległości w ZUS jest dużym problemem dla każdego przedsiębiorstwa. Jednocześnie nie zawsze firma, która ma trudności jest w stanie pozbyć się zaległości poprzez spłatę takiego zadłużenia. Możliwe jest w tym względzie decydowanie się na podejmowanie rozmów z ZUS, które w określonych sytuacjach pozwalają na rozłożenie płatności na raty.

Jeśli ma się trudności ze spłatą zaległości w stosunku do ZUS w określonym terminie warto podejmować rozmowy z instytucją. Pozwala to między innymi na rozłożenie spłaty na raty. Złożenie takiego wniosku pozwala na między innymi zatrzymania biegu naliczania odsetek. Pozwala to na ograniczenie zwiększania się zaległości wobec ZUS, co szczególnie przy większych zaległościach może być dużym ułatwieniem dla firmy. Natomiast zamiast naliczania odsetek ZUS nalicza opłaty prolongacyjne, które wynoszą połowę odsetek w stosunku do odsetek, który byłyby naliczone do momentu całkowitej spłaty zadłużenia.

Gdy chce się złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia wobec ZUS na raty można skorzystać z formularzy zarówno na stronach internetowych a także bezpośrednio w siedzibach ZUS. Na rozpatrzenie wniosków czeka się około dwóch miesięcy. Jednocześnie zamiast decydowania się na założenie wniosków o rozłożenie spłaty zaległości wobec ZUS w ratach za pośrednictwem wniosków można również zdecydować się na indywidualne spotkanie z doradcami zajmującymi się sprawami ulg oraz umorzeń. Wówczas można liczyć na indywidualne porady dotyczące tego w jaki sposób przedsiębiorca może poradzić sobie ze spłatami należności. Jednocześnie można liczyć na wsparcie przy wypełnianiu wniosków, przygotowaniu dokumentów, które trzeba do wniosku dołączyć. W wielu przypadkach pozwala na to wybranie znacznie lepszego rozwiązania w kontekście sytuacji konkretnej firmy.

Na jakie raty można liczyć?

W ZUS poszczególne sprawy dotyczące ulg oraz umorzeń a także rozłożenia na raty zaległych płatności rozpatrywane są indywidualnie. Brana jest w tym względzie pod uwagę między innymi sytuacja finansowa danego przedsiębiorstwa. Zawsze przy złożeniu wniosku nawet gdy nie zostanie od pozytywnie rozpatrzony można liczyć na zmniejszenie odsetek, gdyż bieg naliczania odsetek jest zatrzymywany a naliczane są jedynie opłaty prolongacyjne.

Ulgi w ZUS

W wyjątkowych sytuacjach przedsiębiorca może liczyć również na uzyskanie ulg w spłatach składek do ZUS w przypadku kłopotów finansowych. Przy złożeniu wniosku o uzyskanie ulgi można liczyć również na zatrzymanie biegu naliczania odsetek. Dodatkowo, gdy ZUS zgodzi się na wyznaczenie ulgi dla przedsiębiorcy można również liczyć na zatrzymanie postępowań egzekucyjnych. Jednocześnie można liczyć również na brak rozpoczęcia działań mających na celu doprowadzenie do egzekucji.

Nawet w przypadku, gdy nie uzyska się ulg od ZUS zawsze można starać się o wsparcie ze strony doradców pracujących w ZUS. Pozwala to na wybranie takich rozwiązań jak nie tylko ulgi, ale również umorzenia w opłacie składek co również jest możliwe do uzyskania w specyficznych sytuacjach z jakimi może spotkać się przedsiębiorca. Jednocześnie nawet gdy uzyska się jakąś formę rozłożenia zaległych płatności na raty pozwala to bardzo często na wyjście z problemów finansowych, które posiada firma.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.