Jak wycenić wartość własnej firmy?

Jak wycenić wartość własnej firmy?

Właściciele firm w sytuacji, kiedy zachodzi konieczność sprzedaży danego przedsiębiorstwa lub też połączenia go z innym, dokonują wyceny wartości firmy. Jest to niezwykle przydatne narzędzie zawsze wtedy, kiedy szykują się bardzo ważne zmiany w przedsiębiorstwie i chcemy się do nich odpowiednio przygotować.

 

Wycena wartości firmy obejmuje nie tylko to, co dana firma posiada w sensie materialnym, ale także oceniana jest jej sprawność działania w obszarze zarządzania ludźmi i prowadzenia interesów. Metody stosowane przy wycenie wartości określonego przedsiębiorstwa są bardzo różne. Wśród nich wyróżnić można te, które opierają się na majątku danej firmy, wartości rynkowej oraz dochodach.

 

Metody majątkowej wyceny wartości firmy

Klasyczną i stosowaną najczęściej metodą wyceny wartości przedsiębiorstwa jest ta opierająca się na majątku. W metodzie majątkowej analizowane jest nie tylko to, jakie dobra materialne posiada firma, ale także to, jakie zobowiązania ma do spełnienia. Warto jednak zaznaczyć, że minusem takiej metody jest nieuwzględnianie w niej wszelkich niematerialnych elementów, które także stanowią o wartości każdej firmy.

Chodzi tutaj przede wszystkim o wszelkie doświadczenie posiadane przez pracowników przedsiębiorstwa, które gromadzone jest przez lata, a także wszelkie patenty i receptury odnośnie produkcji wyrobów. Metoda ta opiera się głównie na wartości księgowej firmy. Wśród metod majątkowych można wyróżnić także metodę odtworzeniową, na podstawie której wskazuje się konkretną sumę pieniędzy, które byłyby potrzebne do tego, aby majątek takiej firmy został całkowicie odtworzony.

W ocenie wartości firmy ta metoda wykorzystuje także aktualną sytuację finansową na rynku w tym także inflację. Z kolei metoda majątkowa - likwidacyjna bierze pod uwagę wartość całkowitą firmy po sprzedaży posiadanych przez nią dóbr oraz produktów oraz spłaceniu wszelkich zobowiązań firmy.

 

Metoda rynkowa i dochodowa

Metoda wyceny wartości firmy w oparciu o aktualną sytuację na rynku jest bardzo szybka i prosta w porównaniu do wspomnianych wyżej metod majątkowych. Metoda rynkowa polega bowiem na porównaniu konkretnego przedsiębiorstwa do firm będących jego konkurencją na rynku. Najlepszym sposobem jest w tym względzie wybór konkurencyjnej firmy, która jest podobna do naszej pod każdym względem.

Wówczas taka analiza będzie najlepiej odzwierciedlała sytuację naszego przedsiębiorstwa. Oprócz tego podczas wykonywania analizy wartości naszej firmy bardzo pomocna okazuje się metoda dochodowa. Eksperci zgodnie twierdzą, że jest ona metodą, która w najlepszy sposób przedstawia rzeczywistą wartość konkretnej firmy.

Ten sposób wskazywania wartości firmy polega bowiem na przewidzeniu tego, jak będą kształtować się zyski przedsiębiorstwa w przyszłości. W tym celu bierze się pod uwagę wszystkie aktualne inwestycje, a także te, które planowane są w przyszłości i analizuje się, jaki będą miały wpływ na stan finansowy firmy. Tego typu analizy wykonywane są zawsze przez osoby posiadające w tym względzie doświadczenie i tym samym odzwierciedlają jak najdokładniej wartość firmy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.