Na czym polega analiza wskaźnikowa firmy?

Na czym polega analiza wskaźnikowa firmy?

Przedsiębiorcy zastanawiający się nad rozpoczęciem nowej inwestycji w firmie czy też wprowadzeniem nowego produktu muszą być pewni, że ich firmę na to stać. W tym celu bardzo przydatnym narzędziem okazuje się analiza wskaźnikowa. W sposób szczegółowy, dzięki takiej analizie przedsiębiorca zapoznaje się z kondycją finansową swojej firmy.

 

Analiza wskaźnikowa firmy obejmuje różne obszary działalności przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest dokładne zbadanie posiadanych przez firmę zasobów pieniężnych. Przede wszystkim podczas takiej analizy wykorzystuje się dane z wielu lat zawarte w sprawozdaniach finansowych.

Po analizę finansową sięgają menedżerowie firm, a także akcjonariusze spółek, kredytodawcy oraz wszystkie inne osoby mające do tego uprawnienia. Analiza wskaźnikowa firmy przedstawia bowiem bardzo dokładnie stan finansowy przedsiębiorstwa i wszelkie zależności pomiędzy poszczególnymi sektorami działalności takiej firmy.

 

Analiza płynności finansowej i zadłużenia

Bilans zysków i strat to podstawowy cel wykonywania analizy wskaźnikowej w każdej firmie. Dzięki temu przedsiębiorcy wiedzą, jakimi finansami dysponują. Taki bilans jest możliwy do uzyskania poprzez analizę konkretnych wskaźników. Wśród nich wyróżnić możemy wskaźnik płynności finansowej przedsiębiorstwa, wskaźnik zadłużenia firmy, wskaźnik jej rentowności oraz wskaźnik sprawności działania.

To wszystko analizowane razem daje nam pełen obraz możliwości, które drzemią w naszym przedsiębiorstwie. Pierwszym wskaźnikiem jest analiza płynności finansowej firmy, która odpowie nam na pytanie, czy dane przedsiębiorstwo jest w stanie realizować wszelkie potrzeby finansowe w określonym czasie. Podczas analizy płynności finansowej bierze się pod uwagę zarówno wskaźnik bieżącej płynności finansowej, jak i wskaźnik szybkiej oraz natychmiastowej płynności. Wszystkie te informacje pokazują, czy dana firma na bieżąco radzi sobie z wszelkimi wydatkami. Bardzo ważnym elementem jest także analiza zadłużenia przedsiębiorstwa.

Obejmuje ona m.in. wskaźniki zadłużenia ogólnego oraz długoterminowego. Odnosi się także do zadłużenia kapitału własnego i możliwości jego spłaty. Taka analiza pokazuje więc, czy firma radzi sobie z płaceniem wszystkich rachunków i kredytów, a równocześnie realizuje skutecznie swoje zadania.

 

Analiza rentowności oraz sprawności działania firmy

Najważniejszym elementem w analizie wskaźnikowej firmy jest z pewnością ocena jej rentowności. Dzięki temu bowiem można się dowiedzieć, czy firma zarabia dużo pieniędzy na sprzedaży swoich wyrobów czy też na oferowaniu konkretnych usług. Dodatkowo analizuje się także rentowność aktywów oraz kapitałów własnych.

Bardzo ważna jest także ocena sprawności działania firmy. Określa ona jak dysponuje się w danym przedsiębiorstwie zarobionymi pieniędzmi, a także w jaki sposób zarządza się wszystkimi pracownikami. Dzięki temu mamy pełny wgląd w to, co dzieje się w firmie nie tylko pod względem finansowym, ale także administracyjnym. Te wszystkie elementy zanalizowane razem dają nam wgląd w aktualną sytuację przedsiębiorstwa.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.