Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu?

Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu?

W kontekście prowadzenia firmy często przewija się tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu. Czego dokładnie dotyczy ten termin?

Społeczna odpowiedzialność biznesu, która określana jest również jako społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw czy w języku angielskim jako CSR od corporate social responsibility jest koncepcją, zgodnie z której przedsiębiorstwa powinny uwzględniać w przygotowywaniu swoich strategii także interesy społeczne oraz środowisko naturalne.

Zgodnie z tą właśnie koncepcją prowadzenie biznesu powinno wiązać się nie tylko ze spełnieniem określonych wymogów prawnych i formalnych, ale również powinno wpisywać się w szersze normy.

Skąd wzięła się społeczna odpowiedzialność biznesu?

Jak nietrudno się domyślić, nie na każdym etapie rozwoju biznesu jego społeczna odpowiedzialność miała duże znaczenie. Koncepcja ta ewoluowała od lat, ale dopiero w ostatnim czasie zaczęła przybierać na znaczeniu.

Pierwsze działania w tym zakresie zaczęły być podejmowane pod koniec XIX wieku W stanach Zjednoczonych. To właśnie w tym czasie wielcy potentaci przemysłu rozwijali swoje biznesy bez brania pod uwagę ich społecznego kontekstu oraz konsekwencji. Etyka biznesu, jak rozumiemy ją obecnie, wówczas nie istniała, a przedsiębiorstwa były nastawione tylko na zysk. W związku z tym coraz częściej zaczęto poruszać temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Tematyka ta powróciła w Stanach Zjednoczonych w okresie wielkiego kryzysu, czyli w pierwszej połowie XX wielu. Od tego czasu coraz więcej rządów, a także firm na świecie zaczęło zwracać uwagę na społeczne implikacje prowadzenia biznesu oraz na jego wpływa na środowisko naturalne.

Jednak tak naprawdę rozkwit tej koncepcji można zauważyć dopiero teraz – w XIX wieku. Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane są obecnie przez wiele korporacji, ale również mniejszych przedsiębiorstw. Powstały także specjalne standardy CSR, na przykład SA 8000 (Social Accountability 8000), norma AA 1000 (AccountAbility 1000) czy Respect Index.

Argumenty przemawiające za społeczną odpowiedzialnością biznesu:

  • jako że firmy podczas swojej działalności wykorzystują zasoby naturalne oraz zanieczyszczają środowisko, powinny również uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów środowiska naturalnego
  • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa powoduje lepsze motywowanie pracowników, przywiązanie ich do pozytywnych wartości
  • przedsiębiorstwa nie pozostają w próżni, ale działają w otoczeniu społecznym, dlatego także powinny o nie dbać
  • społeczna odpowiedzialność biznesu pomaga w zmniejszeniu kosztów prowadzenia działalność, na przykład przez redukcję opłat za energię i za wodę
  • firmy posiadające dobrze rozwinięte strategie w zakresie społecznej odpowiedzialności mogą dzięki temu poprawić swoją reputację i wizerunek w oczach konsumentów i kontrahentów, a tym samym zwiększać swoje zyski

Dzięki temu odpowiedzialność społeczna w biznesie nie tylko wpływa korzystnie na społeczeństwa i środowisko, ale niesie ze sobą również perspektywę szybszego i efektywniejszego rozwoju firmy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.