Jaka dieta należy się pracownikowi za zagraniczną delegację?

Jaka dieta należy się pracownikowi za zagraniczną delegację?

W wielu firmach pracownicy wysyłani są w delegacje również poza granice kraju. Przy wysyłaniu pracowników w delegację poza granice kraju pracownik podobnie jak przy delegacjach krajowych ma prawo do uzyskania zryczałtowanej diety. Dieta wypłacana jest w fo...

W wielu firmach pracownicy wysyłani są w delegacje również poza granice kraju. Przy wysyłaniu pracowników w delegację poza granice kraju pracownik podobnie jak przy delegacjach krajowych ma prawo do uzyskania zryczałtowanej diety. Dieta wypłacana jest w formie środków pieniężnych. Wyliczana jest ona na podstawie odpowiednio określonych stawek dziennych. Diety przy wyjazdach zagranicznych nazywane są potocznie dietami zagranicznymi.

Dieta zagraniczna uzależniona jest od tego do jakiego kraju oddelegowany został pracownik przez pracodawcę. Stawki, które obowiązują w poszczególnych państwach a na podstawie, których wyliczane są diety zagraniczne są odgórnie ustalone.

Jak wyliczyć diety zagraniczne?

Gdy wylicza się diety zagraniczne wylicza się przy zastosowaniu wytycznych, które dotyczą czasu trwania delegacji. Jeśli podróż służbowa nie przekroczyła ośmiu godzin wówczas dieta wyliczana jest w wysokości jednej trzeciej odgórnie ustalonej diety zagranicznej dla danego kraju. Gdy czas podróży trwałe od ośmiu do dwunastu godzin wówczas wysokość diety rośnie do jednej drugiej diety zagranicznej dla danego państwa. Natomiast przy delegacji trwającej ponad dwanaście godzin pracownikowi przysługuje pełna dieta.

Używany środek transportu podczas delegacji

W zakresie wyliczenia czasu trwania delegacji trzeba za punkt obliczeń wziąć moment przekroczenia granicy. Od tego momentu liczy się czas trwania delegacji na podstawie, którego wyliczana jest dieta zagraniczna. Dodatkowo dieta zagraniczna zależna jest również od stosowanego przez pracownika środka transportu.

- gdy pracownik wykorzystuje lądowe środki transportu, jak samochód, kolej wówczas czas trwania podróży zagranicznej liczony jest od momentu przekroczenia granicy państwowej przy wyjeździe z kraju oraz przekroczenia granicy krajowej przy powrocie

- morskie środki transportu wymagają liczenia czasu podróży od momentu wypłynięcia statku z ostatniego portu należącego do Polski a liczony jest do czasu wpłynięcia w drodze powrotnej do portu krajowego

- gdy pracownik korzysta z lotniczych środków transportu wówczas czas trwania delegacji liczony jest od startu samolotu z krajowego lotniska aż do momentu wylądowania samolotu przy powrocie na pierwszym, krajowym lotnisku.

Wyżywienie dla pracownika podczas podróży służbowej

Gdy pracodawca zapewnia pracownikowi podczas delegacji wyżywienia wówczas pracownikowi dodatkowo przysługuje jedna czwarta wysokości pełnej diety. Odmiennie liczy się również diety zagraniczne gdy pracodawca zapewniał jedynie częściowe wyżywienia. Przy zapewnieniu jedynie bezpłatnego śniadania pracownikowi przysługuje piętnaście procent diety zagranicznej. Natomiast trzydzieści procent diety zagranicznej przysługuje pracownikowi, któremu został zapewniony bezpłatny obiad lub bezpłatna kolacja.

Zwrot za nocleg, ryczałt za dojazd

Pracownikom przysługuje również zwrot opłaconego hotelu na podstawie rachunku gdy pracodawca nie zapewnia bezpłatnego noclegu. Natomiast pracodawca w podróży służbowej może na podstawie faktury uzyskać zaliczenie wydatków za nocleg do kosztów uzyskania przychodu. Pracownikowi przysługuje również ryczałt za dojazd na lotnisko, na dworzec czy do portu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.