Szkolenie BHP okresowe także przez Internet

Szkolenie BHP okresowe także przez Internet

Realizowanie szkoleń BHP przez pracowników to jeden z obowiązków, który leży po stronie pracodawcy. Obecnie można jednak znacznie ułatwić pracownikom realizowanie szkoleń BHP poprzez możliwość skorzystanie ze szkoleń za pośrednictwem Internetu. Jednak taki...

Realizowanie szkoleń BHP przez pracowników to jeden z obowiązków, który leży po stronie pracodawcy. Obecnie można jednak znacznie ułatwić pracownikom realizowanie szkoleń BHP poprzez możliwość skorzystanie ze szkoleń za pośrednictwem Internetu. Jednak takie szkolenia mogą obejmować jedynie pracowników, którzy muszą przejść określone szkolenia BHP.

Realizowanie szkoleń za pośrednictwem Internetu to oszczędności zarówno czasu a także pieniędzy. Szkolenia realizowane przez Internet są tańsze, gdyż nie wymagają przyjazdu szkolących do miejsc realizowania pracy. Natomiast gdy pracownicy w ramach realizowania okresowych szkoleń BHP muszą udać się do ośrodka realizującego takie szkolenia jest to czasochłonne. Przeprowadzenie szkoleń przez Internet w takiej sytuacji pozwala na znaczne skrócenie czasu, w którym pracownik nie będzie realizował obowiązków w pracy. Ze szkoleń internetowych nie mogą jednak korzystać osoby zatrudniane na stanowiskach robotniczych.

Obowiązkowe szkolenia

Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca musi zapewnić pracownikom zarówno higieniczne a także bezpieczne warunki realizowania pracy. Dotyczy to również braku możliwości wysłania pracowników do pracy gdy nie posiada on odpowiednich kwalifikacji. Pracownik nie może realizować pracy również gdy nie zna przepisów i zasad BHP. Pracownicy muszą przejść szkolenia z BHP by zostać dopuszczonymi do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dodatkowo takie szkolenia muszą być ponawiane w ramach okresowych szkoleń BHP w czasie zatrudnienia pracowników. Z obowiązku realizowania szkoleń pracowników dotyczących zasad i przepisów BHP jest zwolniony jedynie pracodawca, który zawiera kolejną umowę o pracę na takich samych warunkach, czyli pracownik będzie wykonywał pracę na takim samym stanowisku, dla którego pracownik przechodził szkolenie BHP. Istotny jest w takim przypadku również czas, po którym podpisywane jest nowa umowa o pracę.

Koszt szkoleń

Koszt szkoleń BHP pokrywa pracodawca. Jednocześnie szkolenia odbywają się w czasie pracy pracowników. Szkolenia BHP pozwalają jednak na zapewnienie pracownikom wiedzy między innymi dotyczącej zagrożeń w miejscu pracy a także sposobów zapobiegania takim zagrożeniom przy zastosowaniu odpowiednich działań zapobiegawczych. Szkolenia BHP mogą być realizowane jedynie w formie jaką przewidział ustawodawca. Obejmuje to kursy, instruktaże, seminaria oraz formy samokształcenia kierowanego. Pozwala to realizować szkolenia BHP za pośrednictwem Internetu poprzez przypisanie takich szkoleń do kategorii samokształcenia kierowniczego. Szkolenie takie musi jednak spełniać pewne normy. Musi być ono realizowane z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatora szkolenia, który posiada odpowiednie uprawnienia do realizowania szkoleń BHP. Materiały do szkoleń okresowych BHP mogą być dostarczone za pośrednictwem poczty lub Internetu. Dodatkowo pracownicy muszą mieć możliwość korzystania również z bezpośrednich konsultacji z osobami, które prowadzą szkolenie oraz dysponują odpowiednimi uprawnieniami instruktora BHP.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.