Jakie informacje muszą znaleźć się w świadectwie pracy?

Jakie informacje muszą znaleźć się w świadectwie pracy?

Gdy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wygasa stosunek pracy lub następuje rozwiązanie umowy, wówczas pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi jego świadectwo pracy. Jakie informacje muszą znaleźć się w takim dokumencie?

Dokładne informacje dotyczące świadectw pracy znajdziemy w Kodeksie pracy, a także w rozporządzeniu o świadectwie pracy. W świadectwie pracy powinny znaleźć się wszystkie kluczowe informacje dotyczące stosunku pracy. Warto przy tym wskazać, że pracodawca powinien wydać świadectwo pracy niezwłocznie. Nie może on uzależniać wydania tego właśnie dokumentu od rozliczeń z pracownikiem.

Świadectwo pracy jest dokumentem posiadającym stricte informacyjny charakter. Pracodawca nie może umieszczać w nim informacji takich jak ocena osobista pracownika.

Co powinno zawierać świadectwo pracy? 

W świadectwie pracy powinny znaleźć się następujące informacje:

 • okres i rodzaj wykonywanej pracy przez pracownika
 • zajmowane stanowisko lub stanowiska w czasie trwania stosunku pracy
 • wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy
 • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy i podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
 • informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego
 • liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia
 • wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy
 • łączna liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
 • należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach albo w szczególnym charakterze
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych
 • okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty
 • wykorzystanie zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
 • dane, które mają być zamieszczone na życzenie pracownika, na przykład informację o składnikach i wysokości wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach

Nie wszystkie z powyższych informacji muszą znaleźć się w każdym świadectwie pracy, gdy nie mają one znaczenia dla danego stanowiska. Kopię świadectwa pracy pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Wzór świadectwa pracy

W sieci możemy znaleźć szeroką gamę wzorów świadectw pracy, które możemy wykorzystać podczas wystawiania tego dokumentu dla pracownika. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z ekspertami z dziedziny kadr i płac, na przykład z biura rachunkowego świadczącego usługi kadrowo-płacowe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.