Czym zajmuje się PIP - Państwowa Inspekcja Pracy?

Czym zajmuje się PIP - Państwowa Inspekcja Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy w Polsce. Skupia się w szczególności na przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisach dotyczących zatrudnienia oraz innych form pracy zarobkowej

Swoje początki Państwowa Inspekcja Pracy ma już w 1919 roku. To właśnie wtedy została powołana dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Podczas II wojny światowej inspekcja pracy została włączona w skład niemieckiego urzędu pracy, natomiast po wojnie została stopniowo odbudowana.

W skład Państwowej Inspekcji Pracy wchodzą aktualnie:

  • Główny Inspektorat Pracy (GIP)
  • 16 inspektoratów okręgowych
  • Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu

Jak wspomnieliśmy już na wstępie, głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest przeprowadzanie kontroli zakładów pracy pod kątem przestrzegania przepisów prawa pracy, a także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wobec tego PIP sprawdza, czy pracodawcy odpowiednio wywiązują się z nakładanych na niego przez prawo obowiązków.

Obszar kontroli pracowników PIP to między innymi:

  • wynagrodzenie za pracę
  • czas pracy
  • urlopy
  • wymagania BHP
  • ochrona praw kobiet (np. przywileje ciężarnej w pracy)
  • zatrudnionych osób niepełnosprawnych i młodocianych

Ponadto inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zajmują się analizowaniem przyczyn wypadków w pracy, o których pracodawca ma obowiązek poinformować urząd. Pracodawcy muszą pamiętać o tym, że jeżeli pracodawca nie poinformuje urzędu o wypadkach przy pracy, wówczas może być to podstawą do ukarania przez inspektora pracy.

Kary nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy

Wtedy, gdy pracownik Państwowej Inspekcji Pracy wykryje nieprawidłowości, wówczas ma możliwość nałożenia kary na pracodawcę. Gdy stwierdzi on łamanie praw pracowniczych, może nałożyć mandat, powiadamiać prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, kierować wnioski o ukaranie do sądów, wydawać decyzje administracyjne o grzywnach na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców.

W drastycznych przypadkach, gdy wystąpi zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, wówczas inspektor pracy może wydać nakaz zaprzestania działalności przez dany zakład pracy.

Gdy inspektorzy wykryją naruszenie przepisów BHP, wówczas nakazują usunięcie danych uchybień natychmiastowo lub we wskazanym terminie.

Kontrole przeprowadzane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy mogą być wykonane o każdej porze dnia oraz nocy. Jednocześnie inspektor musi uprzednio zawiadomić pracodawcę o tym, że ma zamiar rozpocząć kontrolę. Niestety, to także powoduje, że inspektorzy nie mogą zawsze uzyskać dowodów na to, że w danym zakładzie pracy są naruszane przepisy.

Po poradę można zgłosić się do PIP

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnych porad dotyczących prawa pracy osobom zainteresowanym. Są to zarówno porady osobiste, jak i telefoniczne. Wobec tego wtedy, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości związane z przepisami prawa pracy, wówczas możemy zgłosić się do specjalistów, którzy rozwieją nasze wątpliwości.

Warto też wskazać, że do PIP mogą zgłosić się pracownicy, którzy zauważają, że w zakładzie pracy łamane są prawa.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.