Jakie są zasady postępowania z zużytą elektroniką ?

Jakie są zasady postępowania z zużytą elektroniką ?

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z przepisami powinien być poddany odpowiedniemu przetwarzaniu. O jakich zasadach postępowania ze zużytym sprzętem powinniśmy pamiętać?

Wyrzucanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), na przykład komputerów, lodówek, odkurzaczy, świetlówek do zwykłego kosza na śmieci czy porzucane w nieodpowiednich miejscach. Przepisy prawa zabraniają wyrzucania do śmieci ZSEE – można narazić się wtedy na karę grzywny.

Sprawy dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005.180.1495) z późniejszymi zmianami, stanowiąca transpozycję dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sprzęt elektroniczny i elektroniczny i związane z nim obowiązki

Sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa się te urządzenia, które spełniają określone funkcje i których działanie uzależnione jest od prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych.

Do sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego przepisom zaliczają się:

- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

- sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny

- sprzęt audiowizualny

- sprzęt oświetleniowy

- narzędzia elektryczne i elektroniczne

- elektroniczne zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

- przyrządy medyczne

- przyrządy do nadzoru i kontroli

- automaty do wydawania napojów gorących i produktów stałych

- zużyte baterie każdego rodzaju

Przepisy dotyczące postępowania z ZSEE nakładają obowiązki na wprowadzającego sprzęt, czyli na firmę, który produkuje i wprowadza sprzęt na rynek. Obejmują one również przedsiębiorców, którzy handlują sprzętem wyprodukowanym przez inny podmiot gospodarczy. Przepisy mają zastosowanie również do importerów urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Firmy te muszą być zarejestrowanie się w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, powinny zawrzeć umowy z organizacją odzysku, sporządzać sprawozdania, prowadzić punkty odzysku oraz ponosić odpowiedzialność za nadużycia prawa.

Sprzęt elektroniczny i elektryczny nie może być wyrzucany do zwykłych śmieci – musi znaleźć się na nim lub na opakowaniu symbol przekreślonego pojemnika. Poniżej prezentujemy metody postępowania.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać:

- przedsiębiorstwu prowadzącemu punkt zbierania zużytego sprzętu

- przedsiębiorstwu, które posiada zezwolenie na odbiór odpadów

- jednostce w gminie, która prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

- do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

- do punktu skupu złomu (powinien on mieć decyzję administracyjną na przyjmowanie ZSEE)

- do zakładu przetwarzającego ZSEE, który działa jako zbierający wspomniane odpady

- do punktu serwisowego, gdy sprzęt został przyjęty przez niego do naprawy i został uznany za „niewarty” naprawy

- sprzedawcy hurtowemu lub detalicznemu w systemie jeden za jeden, czyli przy zakupie nowego sprzętu możemy oddać stary

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.