Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Nie każdy spór musi kończyć się sprawą w sądzie. Często znacznie lepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie od pozasądowych metod, które są tańsze, wygodniejsze, prostsze i często bardzo skuteczne. W jaki sposób możemy rozwiązywać spory pozasądowo ?

Nie każdy spór musi kończyć się sprawą w sądzie. Często znacznie lepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie od pozasądowych metod, które są tańsze, wygodniejsze, prostsze i często bardzo skuteczne. W jaki sposób możemy rozwiązywać spory pozasądowo?

Pozasądowe rozwiązywanie sporów przede wszystkim posiada zastosowanie w sprawach konsumenckich. To korzystny wybór zarówno dla firmy sprzedającej, jak i również dla konsumentów. Niemniej pozasądowe rozwiązywanie sporów może być stosowane również w innych sprawach.

Najważniejsze zalety pozasądowego rozwiązywania sporów:

- szybkość – sprawa może być załatwiona w znacznie krótszym czasie w porównaniu do rozwiązania sporu przed sądem

- niższa cena – koszty pozasądowego rozwiązywania sporów są niższe, ponieważ nie ma wtedy potrzeby wnoszenia wysokich opłat sądowych, wynajmowania adwokatów

- prostota – spór można rozwiązać prościej niż w sądzie z pomocą doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie

- dodatkowe korzyści dla firm – firmy wybierające pozasądowe rozwiązywanie sporów także mogą liczyć na dodatkowe korzyści, na przykład mogą zachować swoją reputację biznesowa, lepiej zarządzać relacjami z klientami

Najczęściej wykorzystuje się arbitraż oraz mediację. Inna forma rozstrzygania sporów to komisje skargowe tworzone przez stowarzyszenia przedsiębiorców. Musimy pamiętać o tym, że rozwiązanie sporu pozasądowo wymaga zgody każdej ze stron sporu. W niektórych instytucjach, które zajmują się polubownym rozwiązywaniem sporów, jedynie konsument może składać wniosek.

Arbitraż

To pozasądowa metoda rozwiazywania sporów stosowana pomiędzy stronami. Odbywa się przed sądem arbitrażowym – polubownym na gruncie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Arbitraż jest elastyczny i to strony decydują o tym, przed jakim sądem i z jakim arbitrem będzie się odbywał. Arbitrzy to eksperci znający realia rynkowe, także w poszczególnych branżach, dlatego razem z nimi rozpatrywanie sporów jest znacznie prostsze. Postępowanie arbitrażowe jest poufne.

Warto wskazać, że wyrok sądu arbitrażowego po zatwierdzeniu jego wykonalności ma tę samą moc wiążącą, co wyrok sądu powszechnego.

Mediacja

Mediacja jest także formą pozasądowego rozwiązywania sporów. Jest metodą polubowną, poufną, która obywa się z pomocą mediatora pomagającego znaleźć rozwiązanie sporu jego stronom. Podobnie jak w przypadku arbitrażu, strony mogą wybrać mediatora, a także sposób prowadzenia mediacji.

Mediator nie rozstrzyga sporów. Pomaga stronom w nawiązaniu dialogu, określeniu ich interesów. Głównym celem mediacji jest zawarcie ugody przed mediatorem. Z przebiegu mediacji przygotowuje się protokół, który może być przekazany do sądu. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd uzyskuje moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Instytucje pomagające w pozasądowym rozwiązywaniu sporów:

- Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej

- sąd Polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

- Rzecznik Finansowy

- sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

- Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich

- Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.