Kapitał obrotowy netto a kapitał obrotowy brutto w firmie

Kapitał obrotowy netto a kapitał obrotowy brutto w firmie

Kapitałem obrotowym, który określany jest również jako kapitał pracujący, określa się nadwyżkę aktywów obrotowych nad krótkoterminowymi zobowiązaniami firmy. Kapitał obrotowy dzielimy na netto oraz brutto – czym dokładnie różnią się one pomiędzy sobą?

W skład kapitału obrotowego wchodzi szereg różnych czynników, które w przedsiębiorstwie zostają przez krócej niż 12 miesięcy.

Zaliczają się do niego między innymi zapasy – materiały, towary, gotowe produkty, następnie należności krótkoterminowe, w tym od jednostek powiązanych, ponadto inwestycje krótkoterminowe, w tym też środki na rachunkach pieniężnych.

Kapitał obrotowy ma swój określony cykl – jest to cykl ciągły, w którym można wyróżnić takie etapy jak:

  • kupowanie materiałów oraz surowców
  • powstanie zobowiązań w stosunku do pracowników firmy
  • wyprodukowanie przedmiotów gotowych oraz ich sprzedaż lub świadczenie usług – powoduje wzrost posiadanych pieniędzy albo powstanie należności od odbiorców
  • uregulowanie krótkoterminowych zobowiązań
  • wpływy za produkty albo za usługi

Długość cyklu kapitału obrotowego zależna jest przede wszystkim od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Kapitał obrotowy netto

Kapitał rozumiany jako aktywa bieżące, finansowane przez zobowiązania bieżące oraz część kapitału stałego, którą tworzą zobowiązania długoterminowe i kapitał własny, rozumiany jest jako kapitał obrotowy netto, który w skrócie określany jest jako KON.

KON = AKTYWA OBROTOWE – ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE (krótkoterminowe)

W praktyce kapitał obrotowy netto jest rozumiany jako część tych aktywów obrotowych, która jest finansowana tylko kapitałem stałym. Innymi słowy jest on określany jako ogół źródeł finansowania aktywów obrotowych.

Firmy powinny utrzymywać odpowiedni poziom kapitału obrotowego netto, aby uzyskać wtedy właściwą relację zachodzącą pomiędzy tempem wzrostu firmy oraz jej sprzedaży oraz poziomem majątku obrotowego. Przykładowo, gdy dochodzi do wzrostu sprzedaży, wówczas konieczne jest utrzymywanie większych zapasów, a to z kolei powoduje wzrost zapotrzebowania na środki konieczne do ich zakupienia.

W rezultacie odpowiedni poziom kapitału obrotowego netto w firmie pozwala uniknięcia zbyt wysokich kosztów prowadzenia działalności wynikającej z jej bieżącego finansowania, a także strat związanych z koniecznością odsprzedaży majątku firmy, by pozyskać kapitał.

Przedsiębiorstwa mogą zarządzać kapitałem netto na różne sposoby, na przykład mogą robić to konserwatywnie – przez utrzymywanie poziomu płynnych składników aktywów, czyli gotówki czy papierów wartościowych oraz bezpiecznego poziomu zapasów. Mogą również stosować bardziej agresywną strategię, która ogranicza poziom aktywów płynnych, co też zmniejsza zabezpieczenie w razie niespodziewanych wydatków, ale pozwala także na szybszy wzrost wartości firmy.

Kapitał obrotowy brutto

W powiązaniu z kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach pojawia się również termin kapitału obrotowego brutto – jest on określany w skrócie jako KOB.

Kapitał obrotowy brutto odnosi się do całkowitej wartości aktywów obrotowych przedsiębiorstwa. W związku z tym pod pojęciem „kapitału pracującego” często rozumie się kapitał obrotowy netto przedsiębiorstwa.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.