Kiedy firma powinna wyrazić czynny żal?

Kiedy firma powinna wyrazić czynny żal?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien wiedzieć, czym dokładnie jest, a także na czym polega tak zwany czynny żal. To jedno z tych pojęć, które często pojawia się w kontekście podatków, które jest jednocześnie w stanie znacząco poprawić sytuację przedsiębiorcy, gdy ten popełni jakieś błędy podatkowe.

 

 

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek regularnego opłacania podatków, a także składania odpowiednich deklaracji w urzędach.

 

 Może jednak zdarzyć się, że przedsiębiorca nie zastosuje się do tego obowiązku, na przykład zapomni o konkretnym terminie albo też popełni błąd w obliczeniach. Gdy takie działanie zostanie wykryte, przedsiębiorca naraża się na negatywne konsekwencje, które mogą oznaczać między innymi naliczenie mandatu skarbowego, kary grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

 

Czynny żal – do czego służy?

Aby przedsiębiorca mógł uniknąć kary, może zastosować tak zwaną instytucję czynnego żalu, która została dokładniej opisana w Kodeksie karnym skarbowym.

 

Zgodnie z Kodeksem: Art. 16. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

 

Czynny żal firma może wyrazić wtedy, gdy:

  • doszło do nieprawidłowego obliczenia podatku
  • w deklaracji podatkowej pojawiły się błędy
  • wpłacony podatek był w zbyt niskiej kwocie
  • przedsiębiorca nie dostarczył odpowiednich dokumentów
  • termin dostarczenia dokumentów minął

 

Kiedy czynny żal jest skuteczny?

Jedna warto wskazać, że sam fakt złożenia czynnego żalu przez firmę nie oznacza, że będzie ona automatycznie chroniona przed karą. Konieczne jest spełnienie także dodatkowych warunków. W związku z tym czynny żal nie okaże się skuteczny wtedy, gdy:

 

  • podatnik został już wezwany przez urząd w związku z wykrytym błędem
  • podatnik jest podczas postępowania kontrolnego
  • podatnik zorganizował grupę albo nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego

 

Ponadto, aby czynny żal mógł okazać się skuteczny, przedsiębiorca musi natychmiast dokonać zaległej opłaty wraz z odsetkami, jeśli jest to wymagane. Przykładowo, jest to konieczne w sytuacji, w której podatek został nieprawidłowo obliczony.

 

Warto również wskazać, że czynny żal musi być złożony w formie dokumentu pisemnego. Może być on dostarczony do urzędu osobiście albo za pośrednictwem poczty. Wraz z dokumentem wyrażającym czynny żal należy również dołączyć do niego potwierdzenie uiszczenia należności, jeśli jest to konieczne, a także powinien złożyć przedmioty podlegające obowiązkowi, gdy jest to konieczne.

 

Jaki jest termin złożenia czynnego żalu?

Nie ma jednoznacznie określonego terminu czynnego żalu, czyli terminu, w której przedsiębiorca powinien przyznać się do popełnionego błędu. Powinien zrobić to przed tym, jak urząd udokumentuje popełnienie błędu, co może trwać zarówno kilka dni, jak również kilka miesięcy. W gestii przedsiębiorcy powinno być jednak złożenie czynnego żalu jak najszybciej, aby uniknąć konsekwencji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.