Kiedy można mówić o wypadku przy pracy?

Kiedy można mówić o wypadku przy pracy?

Pracodawca ma określone zobowiązania wobec pracowników, które wynikają między innymi z kodeksu pracy. Dotyczy to między innymi konieczności zapewnienia pracownikom zarówno bezpiecznych a także higienicznych warunków pracy. Wynika to z przepisów związanych również z BHP.

 

W miejscach pracy nawet przy przestrzeganiu przepisów mogą zdarzać się różnego rodzaju wypadki. Pracownicy, którzy ulegli wypadkom w miejscu pracy mają prawo do uzyskiwania świadczeń.

Są to odszkodowania, które wypłacane są na rzecz pracowników z odpowiednich ubezpieczeń. Takie ubezpieczenie chroni pracownika zarówno w miejscu pracy a także w czasie drogi do pracy i powrotu z pracy. Wypadki w pracy są w odpowiedni sposób zdefiniowanie w przepisach. Wypadki są to nagłe zdarzenia , które związane są bezpośrednio z wykonywaną pracą. Mogą one być wywołane przyczynami zewnętrznymi, które powodować mogą zarówno różnego rodzaju urazy a także śmierć.

Jednocześnie bardzo ważne jest, że za wypadek jest traktowane takie zdarzenie, które nastąpiło przy wykonywaniu rutynowych czynności pracowniczych lub realizowanych na zlecenie przełożonego. Pracownik mógł również wykonywać czynności na rzecz pracodawcy bez polecania, ale w ramach realizowanej pracy. Jednocześnie zdarzenie uznawane za wypadek mogło mieć miejsce w czasie pozostawania do dyspozycji pracodawcy. Dotyczy to również podróży służbowej oraz drogi do pracy a także drogi z pracy.

 

Kwalifikacja wypadku

Bardzo często zdarza się, że bardzo trudne jest ustalenie kwalifikacji wypadku w pracy. W związku z tym w wielu przypadkach pracownicy muszą odzyskiwać środki finansowe należne z ubezpieczeń poprzez staranie się o odszykowanie w sądach. Zdarza się również , że odszykowania nie są wypłacane w odpowiednich kwotach. Wówczas można decydować się na kancelarie, które specjalizują się w odzyskiwaniu odszkodowań powstałych w związku z różnego rodzaju wypadkami. Pozwala to na uzyskanie znacznie wyższych odszkodowań w wielu przypadkach.

 

Niedochowanie obowiązków przez pracodawcę

 Zdarzają się również sytuacje gdy odpowiednie zasady BHP nie są przestrzegane przez pracodawców, Wówczas to pracodawca jest zobowiązany to zapewnienia odpowiedniego wyrównania szkód powstałych w wyniku wypadku. Pracownik ma prawo do odszkodowania, które wyniknęło z realizowania pracy w miejscu pracy.

Jednocześnie często pracownicy mogą w wyniku wypadków również stracić prawo do wykonywania zawodu w wyniku sytuacji zdrowotnej. Oczywiście wszelkiego rodzaju odszkodowania zawsze powinny być odpowiednio dopasowane do sytuacji pracownika po wypadku. W tym względzie to ubezpieczyciel powinien odpowiednio wyliczyć odszkodowanie.

Zawsze pracownik może również skorzystać z porad prawnych w firmach mających doświadczenie na rynku ubezpieczeń dotyczących różnych wypadków. Pozwala to między innymi zorientować się jakie są przeciętne odszykowania, które są wypłacane w różnych sytuacjach w miejscach pracy związanych  z wypadkami. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia odzyskiwania odpowiednich środków finansowych z odszkodowań, co nie zawsze zapewniają ubezpieczyciele.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.