Praca na wysokości – o czym musi pamiętać pracodawca?

Praca na wysokości – o czym musi pamiętać pracodawca?

Praca na wysokości to nie lada wyzwanie i nie każdy się do niej nadaje. Wiąże się ona z dużym ryzykiem wypadku, dlatego też w gestii pracodawcy leży odpowiednie przygotowanie miejsca pracy. Z kolei pracownik powinien zachować ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania swoich obowiązków.

 

Praca na wysokości zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego też zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni być w pełni świadomi wszystkich zagrożeń, czyhających na każdym etapie wykonywania danego zadania. Jest to warunek podstawowy, pozwalający stworzyć jak najlepsze zabezpieczenia na danym stanowisku pracy. Dzięki temu warunki takiej pracy będą lepsze i tym samym też bezpieczniejsze.

 

Obowiązki pracodawcy

Każdy pracodawca, aby praca na wysokości wykonywana była zarówno sprawnie, ale i bezpiecznie, musi zadbać o odpowiedni nadzór nad wykonywanymi zadaniami. Konieczne jest więc zatrudnienie kierownika w takimi miejscu pracy, który będzie kontrolował postępy i wychwytywał wszelkie niezgodności czy też czuwał nad przestrzeganiem regulaminu bezpieczeństwa w danym miejscu pracy.

Oprócz tego to pracodawca powinien zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Chodzi tutaj o zapewnienie odzieży ochronnej dla wszystkich pracowników, odpowiednich rusztowań, lin, szelek i innych elementów, które będą zabezpieczać każdą osobę pracującą na wysokości przed wypadkiem. Bardzo istotnym elementem, o którym powinien pamiętać pracodawca, jest także zapewnienie pracownikom odpowiedniego przeszkolenia w kwestii wykonywanych zadań. Pracownik, który będzie wiedział co i jak zrobić z pewnością będzie bardziej bezpieczny. Instruktor powinien także przeszkolić pracowników nie tylko co do konkretnego zadania, ale także wymienić wszystkie zagrożenia, które się z nim wiążą.

Obowiązkiem pracownika jest z kolei poprawne wykonanie danego zadania zgodnie z owym instruktażem przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

Dodatkowe środki bezpieczeństwa 

Pracodawca jest zobowiązany wywiązać się nie tylko z tych elementów opisanych wyżej. Często jest zmuszony stosować także inne środki bezpieczeństwa. Kiedy praca wykonywana jest na wysokości powyżej jednego metra, wówczas w przejściach dla pracowników i innych miejscach, gdzie przebywają, muszą być założone specjalne balustrady z ochronnymi poręczami oraz krawężniki. Z kolei kierownik prac na wysokości musi zadbać o to, aby pracownicy nie wychylali się poza owe balustrady.

Także sama praca na wysokości nie może być tak zorganizowana, aby podczas jej wykonywania konieczne było takie wychylanie się przez owe barierki. Należy pamiętać, że nie zawsze istnieje możliwość zainstalowania barierek.

Wówczas pracownicy powinni zostać wyposażeni w specjalne szelki bezpieczeństwa, które mocuje się albo do elementów konstrukcji, albo do pasa pracownika. Oprócz tego pracodawca do wykonania takich prac może zatrudniać tylko pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i aktualne orzeczenie lekarskie, zezwalające na pracę na wysokości.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.