Kiedy przeprowadzić szkolenie okresowe BHP dla pracowników?

Kiedy przeprowadzić szkolenie okresowe BHP dla pracowników?

Zatrudniając nowego pracownika trzeba spełnić wiele obowiązków prawnych, które dotyczą między innymi przygotowania pracownika do wykonywania pracy. Na pracodawcach ciąży między innymi obowiązek przekazania informacji o wykonywanej pracy oraz obowiązkach na...

Zatrudniając nowego pracownika trzeba spełnić wiele obowiązków prawnych, które dotyczą między innymi przygotowania pracownika do wykonywania pracy. Na pracodawcach ciąży między innymi obowiązek przekazania informacji o wykonywanej pracy oraz obowiązkach na stanowisku pracy. Jednocześnie niezbędne jest również przeprowadzenie szkoleń BHP. Pracodawca oprócz szkoleń wstępnych ma obowiązek przeprowadzać również szkolenia okresowe z BHP.

Zapewnienie pracownikom szkoleń okresowych jest niezbędne ze względu na konieczność zaktualizowania wiedzy dotyczącej przepisów BHP. Jednocześnie okresowe szkolenia pozwalają również na ugruntowanie wiedzy posiadanej przez pracowników a także ich umiejętności w zakresie BHP. Przy realizowaniu szkoleń BHP, które są okresowymi szkoleniami można wybierać bardzo różne formy kursu. Pozwala to na zapewnienie elastyczności firmom, które wybierają formy szkolenia. Decydować można się na szkoleni w formie seminarium, kursu a także samokształcenia.

Kto musi odbyć okresowe szkolenie BHP?

Okresowe szkolenia BHP dotyczą nie tylko pracowników a także pracodawców. Nie rzadziej niż pięć lat muszą przechodzić kursy osoby, które są pracodawcami a także pracownicy, którzy zajmują się zarządzaniem pracownikami, co dotyczy między innymi kierowników, mistrzów czy brygadzistów. Natomiast nie rzadziej niż 3 lata szkolenia dotyczące BHP dotyczą pracowników wykonujących pracę na stanowiskach roboczych. Przy występowaniu takich warunków pracy na stanowiskach roboczych, które mogą powodować duże zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa pracownicy muszą przechodzić okresowe szkolenia nie rzadziej niż raz na rok.

Szkolenie okres BHP dotyczą również pracowników technicznych oraz wykonujących prace inżynieryjne. Dotyczy to między innymi takich stanowisk pracy jak praca projektanta, konstruktora urządzeń, technologa. Tacy pracownicy muszą mieć zapewnione szkolenie okresowe z BHP realizowane nie rzadziej, niż pięć lat. Taki okres realizowania szkoleń okresowych BHP dotyczy również pracowników służb BHP. Natomiast nie rzadziej niż sześć lat okresowe szkolenia BHP winni przechodzić pracownicy administracyjni, biurowi , którzy wykonują pracę związaną z narażeniem na działanie czynników, które są szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, niebezpieczne. Szkolenia okresowe BHP powinny być potwierdzone zaświadczeniem, które następnie winno być przechowywane w części akt osobowych B danego pracownika.

Zwolnienie ze szkoleń

Pracownicy mogą również podlegać zwolnieniom przy szkoleniach okresowych BHP. Dotyczy to między innymi pracowników, którzy są w stanie przedłożyć zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego u innego pracodawcy, które jest wymagane na stanowisku pracy, na którym pracownik realizuje pracę. Zwolnienia dotyczą również pracowników, którzy odbyli szkolenie okresowe BHP wymagane dla osób zatrudnionych na stanowisku pracy, która należy do innych grup stanowisk, ale program szkolenia, które odbył pracownik w zakresie tematycznym jest tożsame ze szkoleniem okresowym wymaganym na nowym stanowisku pracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.