Kiedy warto rozliczać się z kartą podatkową?

Kiedy warto rozliczać się z kartą podatkową?

Jedną z form opodatkowania działalności w Polsce jest skorzystanie z tak zwanej karty podatkowej. Czym dokładnie jest karta tego rodzaju i kiedy warto ją wybrać?

Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej możemy określić, jak chcemy rozliczać się z fiskusem. W większości przypadków możemy wybrać taką formę rozliczeń, która będzie dla nas najbardziej korzystna. Jednak musimy pamiętać, że nie zawsze przedsiębiorca może wybrać konkretną z nich – zastosowanie mają tu określone przepisy prawa.

Skupmy się dzisiaj na karcie podatkowej, która jest uproszczoną formą opodatkowania. Nie ma wtedy wymogu prowadzenia standardowej dla innych form rozliczeń ewidencji podatkowej, dlatego karta podatkowa ma też wielu zwolenników. Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak wybrać kartę podatkową.

Jak korzysta się z karty podatkowej?

Karta podatkowa to metoda płatności podatku stałego – w takiej samej wysokości w ciągu całego roku. Należy odprowadzić stawkę do Urzędu Skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca, przy czym wpłata dokonywana jest wtedy za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem jest grudzień, gdy płacimy do 28 grudnia.

Ile jednak wynosi podatek w przypadku karty podatkowej? Jego wysokość ustalana jest indywidualnie. W tym przypadku podatek wyznacza Urząd skarbowy, a dokładnie naczelnik Urzędu Skarbowego, bazując na rodzaju i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, miejscowości jej prowadzenia oraz liczbie pracowników.

Jedynym obowiązkiem dla firmy rozliczającej się kartą podatkową, oprócz płatności podatku w terminie, jest wystawianie rachunków oraz faktur, które są zaświadczeniem sprzedaży, a także przechowywanie ich przez okres 5 lat. Nie ma jednak potrzeby wprowadzania dokumentów do podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów czy ksiąg rachunkowych.

Kto może skorzystać z karty podatkowej?

Zgodnie z ustawą wybór opodatkowania w formie karty podatkowej jest dostępny dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w małych rozmiarach, głównie w charakterze handlowym, usługowym czy usługowo-wytwórczym. Z takiej formy rozliczeń mogą korzystać również przedsiębiorcy w tak zwanych wolnych zawodach.

Szczegółowy wykaz działalności, w których można rozliczać się z pomocą kraty podatkowej, znajduje się w artykule 3 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także w załącznikach do tej ustawy.

Oprócz tego przedsiębiorca musi spełnić dodatkowe warunki. Zgodnie z przepisami musi do 20 dnia stycznia złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Skarbowego. Wniosek ten jest składany jednorazowo. Przedsiębiorca nie może prowadzić też innej pozarolniczej działalności gospodarczej i nie może korzystać z usług pracowników niezatrudnionych prze siebie na podstawie umów o pracę i usług innych przedsiębiorstw iw zakładów. Wyjątek to usługi specjalistyczne. Oprócz tego małżonek podatnika chcącego rozliczać się kartą podatkową nie może prowadzić działalności w takim samym zakresie.

Dokładne informacje o karcie podatkowej możemy uzyskać także we wspomnianej ustawie oraz w biurach rachunkowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.