Koszty podróży służbowej – jak je obliczać?

Koszty podróży służbowej – jak je obliczać?

Podróże służbowe stanowią koszty – należy je zatem odpowiednio rozliczać. W jaki sposób należy to zrobić zgodnie z przepisami prawa?

W wielu przedsiębiorstwach zdarza się, że właściciel albo też pracownik lub pracownicy muszą odbyć podróż służbową. Wówczas, część wydatków związanych z tą podróżą może być zaliczona do tak zwanych kosztów uzyskania przychodu. Konieczne jest wówczas dokonanie odpowiedniego rozliczenia kosztów podróży służbowej.

Zapisy związane z kosztami podróży służbowe wykonywane są na podstawie rozliczenia kosztów na dowodzie wewnętrznym – rozliczeniu kosztów podróży służbowej.

Dokument powinien zawierać informacje takie jak:

  • imię oraz nazwisko osoby, która odbywa podróż służbową
  • stanowisko pracownika, jeśli to pracownik był w podróży
  • cel podróży służbowej
  • miejsce rozpoczęcia podróży – wyjazdu
  • nazwa miejscowości docelowej, do której udał się podróżujący
  • liczba godzin i liczba dni przebywania w podróży służbowej
  • data i godzina wyjazdu oraz powrotu z podróży
  • stawka i wartość diet krajowych albo/i zagranicznych, które przysługują podróżującemu
  • dane związane z używanymi podczas podróży służbowej środkami komunikacji
  • suma poniesionych kosztów związanych z podróżą służbową – związane są one głównie z zakupami, kosztami przejazdu, noclegów

Warto również zaznaczyć, że dokument rozliczenia kosztów podróży służbowej powinien obejmować inne dokumenty, które stwierdzają poniesienie wydatków w trakcie podróży – najczęściej są to rachunki oraz faktury. Jeśli nie było możliwe uzyskanie takich dowodów transakcji, wówczas pracownik powinien przygotować pisemne oświadczenie o poniesionych wydatkach, w którym należy także wskazać, dlaczego nie zostały one udokumentowane.

Uwaga! Nie ma konieczności dokumentowania rachunkami oraz fakturami kosztów diety oraz wydatków objętych ryczałtem.

Obliczanie ryczałtu przy podróży służbowej

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie może zapewnić pracownikowi odpowiednich świadczeń dotyczących wyjazdu służbowego, pracownik ten może ubiegać się o zwrot poniesionych przez niego kosztów. Wówczas mają jednak zastosowanie limity wyznaczone przez ustawę – mowa wtedy o ryczałcie.

Ryczałt można uzyskać między innymi za nocleg, gdy pracodawca nie zapewnił do pracownikowi albo pracownik nie przedstawił dokumentów dokumentujących ten wydatek. Wówczas w przypadku podróży krajowych to 150% diety krajowej, natomiast dla podróży zagranicznych jest ot wysokość zależna od danego kraju.

Uwaga! Ryczałt można uzyskać wtedy, gdy podróż służbowa odbywała się w porze nocnej, między 21 z 7 rano, natomiast nocleg nie był krótszy niż 6 godzin.

Ryczałt można uzyskać również za przejazd komunikacją miejską. Nie przysługuje on jednak pracownikowi wtedy, gdy podróż służbowa odbywał się służbowym albo prywatnym samochodem, gdy w miejscowości nie działa komunikacja miejscowa, gdy pracownik ma zapewnione darmowe dojazdy. W przypadku dojazdu prywatnym samochodem stosuje się inne obliczenie ryczałtu.

Kiedy należy dokonać rozliczenia podróży służbowej?

Zgodnie z przepisami, konieczne jest dokonanie rozliczenia podróży służbowej w terminie 14 dni od momentu jej zakończenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.