Otwarcie apteki – kto może ją założyć?

Otwarcie apteki – kto może ją założyć?

Założenie apteki wymaga spełnienia określonych w przepisach prawnych obowiązków. Prowadzenie apteki to decydowanie się na prowadzenie placówki związanej z ochroną zdrowia publicznego co nakłada na prowadzącego przedsiębiorstwo określone obowiązki, jak międ...

Założenie apteki wymaga spełnienia określonych w przepisach prawnych obowiązków. Prowadzenie apteki to decydowanie się na prowadzenie placówki związanej z ochroną zdrowia publicznego co nakłada na prowadzącego przedsiębiorstwo określone obowiązki, jak między innymi sporządzanie leków aptecznych dla pacjentów czy sprzedaż produktów medycznych. Apteki zajmują się również udzielaniem informacji dotyczących produktów leczniczych.

Na rynku aptecznym działają różne typy aptek. Prawo farmaceutyczne wyróżnia trzy podstawowe typy aptek jak apteki szpitalne, które zajmują się realizowaniem dostaw dla szpitali, podmiotów leczniczych, które zajmują się świadczeniami zdrowotnymi. Innym rodzajem aptek są apteki zakładowe, które zajmują się realizowaniem zaopatrywania podmiotów leczniczych działających między innymi na podstawie wniosku MON, ministerstwa sprawiedliwości. Najbardziej rozpowszechnione są apteki ogólnodostępne, które zajmują się regularnym zaopatrywaniem ludności w leki i wyroby medyczne.

Wstępne wymagania

Zakładający aptekę muszą spełnić wstępne wymagania gdy chcą prowadzić taką działalność gospodarczą. Wynika to z faktu, że prowadzenie apteki jest jedną z działalności gospodarczych, która jest regularna, co wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń. Takie zezwolenia wydane są przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych.

Przy zakładaniu apteki trzeba brać pod uwagę określone wykluczenia, które nie pozwalają na prowadzenie apteki. Po pierwsze prowadzenia apteki nie może być realizowane przez podmioty gospodarcze, które zajmują się obrotem hurtowym produktami leczniczymi. Po drugie podmiot starający się o zezwolenie na prowadzenie apteki nie może prowadzić na terenie danego województwa więcej niż jednego procenta aptek ogólnodostępnych a także nie może być członkiem grup kapitałowych, które prowadzą na terenie województwa więcej niż jeden procent aptek ogólnodostępnych.

Przy staraniu się o założenie apteki przez osoby, które są lekarzami, stomatologami wówczas zezwolenie może być uzyskane jedynie gdy takie osoby, nie prowadzą praktyki lekarskiej.

Uzyskanie zezwolenia

Gdy chce się uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki niezbędne jest również branie pod uwagę konieczności wniesienia wskazanej w przepisanych prawnych opłaty. Jest to opłata ustalona w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, które jest określone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dodatkowym obowiązek jest również zatrudnienia osoby, które będzie odpowiedzialna za prowadzenie apteki. Osoba taka musi posiadać odpowiednie uprawnienia co dotyczy posiadania przez kierownika apteki tytułu magistra farmacji, który posiada prawo do wykonania zawodu. Pracownik będący kierownikiem musi również posiadać pięcioletni staż zawodowy lub specjalizację w dziedzinie farmacji. Obowiązek zatrudnienia takiej osoby na stanowiska osoby odpowiedzialne za należyte prowadzenie apteki nie ciąży na osobie, która jest właścicielem i sama posiada uprawnienia farmaceuty i spełnia wymogi nakładane na kierowników aptek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.